پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۸

ویرایش سال ۹۲ مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» حداقل الزامات و ضوابط برای نگهداری، تامین ایمنی، بهداشت و آسایش ساکنان ساختمان را در طول عمر مفید آن تعیین می نماید.

از مبحث۲۲ مقررات ملی ساختمان، ۲ سوال در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۸ مطرح گردیده که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۴۲-تعمیر و نگهداری موتورهای الکتریکی در سه حالت (نصب و در حال کار، نصب و بی بار و بازدید اساسی) انجام می گیرد. اندازه گیری مقاومت عایقی جزء کدام یک از سه حالت می باشد؟

۱) نصب و بی بار

۲) نصب و در حال کار

۳) بازدید اساسی

۴) گزینه های ۲ و۳ صحیح است

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نصب و بی بار:م۲۲ ص۶۳

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به بخش (ب) بند ۲۲-۷-۱۲-۷ صفحه ۶۳ مبحث بیست و دوم

بخش (ب) بند ۲۲-۷-۱۲-۷: عملیاتی که با موتور کوپله شده و برق دار نیست انجام می گیرد. به صورت زیر است:

۱-اندازه گیری مقاومت عایقی، هر ۱۲ ماه یک بار

۲-شاخص پلاریزاسیون، هر ۱۲ ماه یک بار

۳-مقاومت اهمی سیم پیچ ها، هر ۱۲ ماه یک بار.

۴۳-هرگاه تجهیزات یک ساختمان به تشخیص ….. ساختمان و با تایید ……….با الزامات مبحث ۲۲ (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) مطابقت نداشته باشد……. باید اخطاریه ای را صادر نماید و ……. ساختمان این اخطاریه را در محل مناسبی در محوطه ساختمان و یا خارج از آن نصب نماید. به طوریکه در معرض دید بوده و کلیه مالکان، ساکنان، بهره برداران یا مستاجران از متن اخطاریه آگاه باشند.

۱) مالک-بازرس- بازرس- مسئول نگهداری

۲) مالک-بازرس- مسئول نگهداری- بازرس

۳) مسئول نگهداری-بازرس- مسئول نگهداری- بازرس

۴) مسئول نگهداری-بازرس- بازرس- مسئول نگهداری

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

اخطاریه:م۲۲ ص۱۴

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به بند ۲۲-۲-۱۳-۲ صفحه ۱۴ مبحث بیست و دوم

بند ۲۲-۲-۱۳-۲: هرگاه تجهیزات یک ساختمان به تشخیص مسئول نگهداری ساختمان و با تایید بازرس با الزامات این مبحث مطابقت نداشته باشد. بازرس باید اخطاریه ای را صادر نماید و مسئول نگهداری ساختمان این اخطاریه را در محل مناسبی در محوطه ساختمان و یا خارج از آن نصب نماید، به طوری که در معرض دید بوده و کلیه مالکان، ساکنان، بهره برداران یا مستاجران از متن اخطاریه آگاه باشند. اخطاریه مربوط به تجهیزات داخل ساختمان ها باید روی آن ها نصب شود.

دواطبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای موفقیت در آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند: 

نمونه سوالات (تست های تالیفی) مبحث ۲۲ (بیست و دوم) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث ۲۲ (الناز قائمی S36-18)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۲ در آزمون عمران نظارت مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۹

دیدگاهتان را بنویسید