پاسخ تشریحی تست های مبحث دوم مقررات ملی و قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث دوم مقررات ملی و قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث دوم مقررات ملی و قانون نظام مهندسی در آزمون نظام مهندسی رشته اجرا عمران ۹۹

به گزارش کلید واژه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان نظامات اداری و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از منابع آزمون رشته های عمران (نظارت و اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی و نظارت)، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث دوم و قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ می پردازیم. که از کتاب قانون یک سوال و از مبحث ۲ تعداد ۳ سوال طرح شده در این ازمون

۵۴-چنانچه یکی از اعضای نظام مهندسی ساختمان استانی، به علت عدم رعایت اصول اخلاق حرفهای به محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال به کار به مدت چهارسال محکوم شده باشد، چه مدتی از تصدی به سمت عضو شورای انتظامی نظام مهندسی محروم میباشد؟

۱) ۶ سال          ۲) ۴ سال       ۳) ۵ سال      ۴) ۸ سال

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

مجازات های انتظامی:قانون ص۹۶

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به اصلاحیه کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صفحه ۷

مورد ۲ بند (ب)-مجازات های انتظامی تبعی: محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیئت مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا درجه پنج و محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی و بازرس نظام مهندسی استان، شورای مرکزی و شورای انتظامی نظام مهندسی به مدت دو برابر مدن محرومیت استفاده از پروانه اشتغال فقط برای محکومان به مجازات انتظامی درجه های چهار و پنج و محرومیت دائم از انتخاب شدن یا تصدی تمام سمت های مذکور در این بند برای محکومان به مجازات انتظامی درجه شش.

۵۵-کدام یک از گزینه های زیر از مواردی نمیباشد که مجری ( سازنده ) میتواند با اخطار کتبی ۱۵روزه قبلی، قرارداد اجرای ساختمان را فسخ نماید؟

۱) حذف یا افزایش بیش از ۱۵درصد مبلغ کار
۲) تعلیق اجرای کار از ناحیه صاحبکار بیش از سه ماه
۳) عدم حضور ناظر بیش از ۱۵روز متوالی در کارگاه
۴) مشکلات شخصی مجری ( سازنده ) به نحوی که قادر به ادامه قرارداد نباشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

موارد فسخ قرارداد:م۲ ص۱۴۶

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه به موارد فسخ صفحه ۱۴۶ مبحث دوم

موارد فسخ:

۵- حذف یا افزایش بیش از ۲۰ درصد مبلغ کار و عدم حصول توافق با صاحب کار در مورد نحوه ادامه قرارداد.

۶- عدم حضور ناظر (به هر دلیل) در کارگاه بیش از ۱۵ روز متوالی.

۷- تعلیق اجزای کار از ناحیه صاحب کار بیش از ۳ ماه.

۸- مشکلات شخصی مجری، بنحوی که قادر به ادامه قرارداد نباشد.

۵۶- کدام یک از گزینه های زیر در مورد تحویل کارگاه در قراردادهای مربوط به اجرای ساختمات صحیح بوده و چنانچه در قرارداد تاریخ معینی برای تحویل کارگاه پیش بینی نشده باشد تحویل آن حداکثر چند روز بعد از تاریخ امضای قرارداد است ؟

۱) صاحبکار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورتجلسه کتبی تحویل مجری یا سازنده بدهد – ۳۰روز
۲) صاحبکار متعهد است محل اجرای ساختمان را با حضور ناظر پروژه بدون متصرف و معارض با صورتجلسه کتبی تحویل مجری یا سازنده بدهد – ۱۵روز
۳) مجری متعهد است با اطلاع و حضور ناظر و بدون هرگونه متصرف و معارض محل اجرای ساختمان را تحویل گرفته و یک نسخه صورتجلسه را به مرجع صدور پروانه ارسال نماید- ۱۵روز
۴) صاحبکار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض تحویل ناظر بدهد – ۳۰روز

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تحویل کارگاه:م۲ ص۱۳۸

صاحب کار:م۲ ص۱۷،۶۱،۷۱،۸۷،۱۳۸

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه به ماده ۲۸ صفحه ۱۳۸ مبحث دوم

صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورت جلسه کتبی تحویل مجری بدهد. چنانچه تاریخ معینی جهت تحویل کارگاه در قرارداد پیش بینی نشده باشد، تحویل آن نباید بیش از ۳۰ روز از تاریخ امضای قرارداد به طول انجامد.

۶۰- هیئت رئیسه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان نفر هستند و دوره تصدی مسئولیت آنها چند سال است؟

۱) ۵نفر – دوره تصدی مسئولیت آنها ۳سال است
۲) ۵نفر- دوره تصدی مسئولیت رئیس سازمان ۳سال و اعضای هیئت رئیسه ۱سال
۳) ۲۵نفر – دوره تصدی مسئولیت آنها ۱سال است که قابل انتخاب مجدد هستند
۴) ۲۵ نفر – عضو اصلی و ۷ن فر عضو علی البدل – دوره مسئولیت آنها مدت ۳سال است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

هیئت رئیسه شورای مرکزی:قانون ص۱۰۸،۲۷

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به ماده ۱۱۰ و ۱۱۵ قانون نظام مهندسی

ماده ۱۱۰:

شورای مرکزی دارای هیئت رئیسه ای متشکل از یک رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی می باشد که دبیران و منشی ها با اکثریت آرا از بین اعضای شورای مرکزی انتخاب می شوند و دوره مسئولیت آنها یکساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. رئیس شورای مرکزی نیز به شرح مندرج در ماده ۱۱۵ این آیین نامه منصوب می شود.

ماده ۱۱۵:

شورای مرکزی در ائلین جلسه خود که به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود، از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رئیس شورای مرکزی به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می نماید و وزیر مسکن و شهرسازی از بین آنها یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می شود جهت صدور حکم به رئیس حمهور معرفی خواهد نمود.

دوره تصدی رئیس شورای مرکزی مدت ۳ سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرایط فوق بلامانع می باشد.

دواطلبان آزمون نظام مهندسی و همچنین مهندسان عزیر از منابع زیر می توانند برای آگاهی بیشتر نسبت به مباحث مقررات ملی استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۲

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آزمون آنلاین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

جزوه‌ی قوانین، مصوبات و آئین‌نامه‌های پرکاربرد ویژه‌ی آزمون نظام مهندسی شهرسازی

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

جزوه خلاصه کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید