پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار  به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹ می پردازیم. از این مبحث ۵ تست در آزمون نظارت مهر ۹۹ مطرح شده که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۲۰-چنانچه عمق کف پله ساختمانی برابر ۳۵ سانتی متر باشد، ارتفاع مناسب این پله چند سانتی متر است؟

۱) ۱۲ تا ۱۲/۵

۲) حداکثر ۱۷

۳) ۱۸

۴) ۱۴ تا ۱۴/۵

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ارتفاع پله:م۴ ص۴۸، ۸۵

راه پله ها:م۴ ص۴۸

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بند ۴-۵-۱-۷-۱ صفحه ۴۸ مبحث چهارم

بند ۴-۵-۱-۷-۱ در راه پله ساختمان حداقل اندازه عمق کف پله ۰/۲۸ متر است. ارتفاع پله باید به میزانی باشد که مجموع اندازه کف پله و دو برابر ارتفاع آن بین ۰/۶۳ تا ۰/۶۴ متر باشد.

۲h+35=63-64

h=14-14/5

۲۴-آیا طبق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان امکان پذیر است که ورودی ساختمانی در معبر عمومی پیش آمدگی داشته باشد؟ و آیا در جایی از این ساختمان می تواند پیش آمدگی باران گیر بام به نحوی باشد که ارتفاع زیرین آن از بالاترین نقطه کف زمین ۳ متر باشد؟

۱) خیر- بلی

۲) بلی – بلی

۳)بلی- خیر

۴) خیر- خیر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

پیش آمدگی های مجاز در معابر عمومی:م۴ ص۳۸

پیش آمدگی های مجاز ساختمان ها در داخل معابر محدوده مالکیت:م۴ ص۳۹

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با مورد (ج) بند ۴-۴-۵-۱ صفحه ۳۸  و مورد (ب) بند ۴-۴-۵-۲ صفحه ۳۹ مبحث چهارم

مورد (ج) بند ۴-۴-۵-۱ درگاهی و لبه کف پنجره، نیم ستون چسبیده به دیوار، قرنیزها، لوله ها ی آب باران، پله یا شیبراه ورودی و دیگر عناصر ساختمانی که در ارتفاع کمتر از ۳/۵ متر از کف معبر مجاور باشند، نباید بیش از ۰/۱ متر در معبر عمومی پیش آمدگی داشته باشند.

مورد (ب) ۴-۴-۵-۲ پیش آمدگی سایبان یا باران گیر بام به میزان حداکثر ۰/۸ متر از حد ساختمان، در صورتی که ارتفاع زیرین آن از بالاترین نقطه کف زمین حداقل ۲/۷ متر بوده و فاصله آن پیش آمدگی از محدوده زمین مجاور حداقل ۰/۸ متر فاصله افقی داشته باشد.

۲۵-در نظر است ساختمانی دو طبقه و جنوبی که بر آن ۱۰/۵ متر است در یک مجموعه ساختمان های ردیفی و متصل در کنار پیاده رو با شیب ۶ درصد احداث شود. در صورتی که تراز ارتفاع کف طبقه همکف ، حداکثر مجاز و ارتفاع پنجره زیرزمین ۸۵ سانتی متر باشد، حداکثر ارتفاع مشخص شده این ساختمان در مقررات ملی ساختمان چقدر است؟

۱) ۹ متر

۲) ۹/۶۳ متر

۳) ۹/۳۱۵ متر

۴) ۸/۶۸۵ متر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ارتفاع مجاز گروه های ساختمانی:م۴ ص۳۲

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با مورد (الف) بند ۴-۴-۱-۲-۱ صفحه ۳۲ مبحث چهارم

مورد (الف) بند ۴-۴-۱-۲-۱ در گروه های ساختمانی ۱، ۲ و ۳ در یک طبقه در ساختمان های دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما، ۵/۸ متر و در ساختمان های فاقد آن ۴/۹ متر

در گروه های ساختمانی ۱، ۲ و ۳ در دو طبقه در ساختمان های دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما، ۹ متر و در ساختمان های فاقد آن ۸/۱ متر

۲۸-در یک بیمارستان راهروی اصلی بخش بستری به عرض ۲/۵ متر با صندلی هایی در یک طرف دیوار است. لبه تخت بیمار در اتاق بستری در فاصله ۹۰ سانتی متری پنجره در نظر گرفته شده است. در این صورت کدام یک از گزینه های زیر طبق مقررات ملی ساختمان صحیح است؟

۱) عرض راهرو و فاصله لبه تخت تا پنجره مجاز هستند.

۲) عرض راهرو مجاز نیست، فاصله لبه تخت تا پنجره مجاز است.

۳) فاصله لبه تخت تا پنجره و عرض راهرو مجاز نیستند

۴) فاصله تخت تا پنجره مجاز نیستند ولی عرض راهرو مجاز است

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تصرف های درمانی/ مراقبتی:م۴ ص۹۰

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با بند ۴-۷-۴-۲ و بند ۴-۷-۴-۴ صفحه ۹۰ مبحث چهارم

بند ۴-۷-۴-۲ در اتاق های بستری ارتفاع لبه پایین پنجره از کف تمام شده نباید از ۱/۱ متر کمتر باشد. پنجره باید با فاصله حداقل ۰/۸ متر از لبه کناری تخت بیمار قرار گیرد.

بند ۴-۷-۴-۴ حداقل عرض خالص و بدون مانع راهروهای اصلی بخش های بستری عمومی ۲/۴ متر است.

۲۹-اگر تعداد کل سرویس های بهداشتی مورد نیاز یک درمانگاه ۱۶ عدد باشد، حداقل چه تعداد از آنها باید دارای شرایط خاص برای استفاده افراد معلول و کم توان جسمی باشد؟

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۱

۴) ۲

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تصرف های درمانی/ مراقبتی:م۴ ص۹۰

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بند ۴-۷-۴-۱۴ صفحه ۹۰ مبحث چهارم

بند ۴-۷-۴-۱۴ در تصرف های درمانی، مخصوصا در بیمارستان ها، و مراکز درمانی باید حداثل ۱۰ درصد از اتاق های بستری و سرویس های بهداشتی درای شرایط خاص برای استفاده افراد معلول و کم توان جسمی باشند. همین طور تمامی فضاهای حمل بیمار دسترسی ها و راه های خروجی باید امکان سرویس دهی به نیازهای حرکتی افراد معلول و افراد کم توان را داشته باشند.

۱/۶=۱۶*۰/۱

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید