جزوه 2 آمادگی آزمون اجرا معماری خانه عمران اشراق ( مهندس رحمانی)

جزوه 2 آمادگی آزمون اجرا معماری خانه عمران اشراق ( مهندس رحمانی)

جزوه دوم آمادگی آزمون اجرا معماری 2

  • نظام فني و اجرائي کشور
  • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجری
  • قوانين صنعت بيمه و ماليات
  • مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه
  • قانون كار

در جزوه دوم مباحثی و مطالبی که در آزمون مورد سوال قرار می گیرد و برای آن منبع خاصی نیز معرفی نگردیده است، به صورت کامل بیان گردد. داوطلبان با تهیه این جزوه می توانند مطالب آزمون اجرا را یکجا داشته باشند.

تهیه شده در خانه عمران اشراق
مولف : جوادرحمانی

دانلود رایگان نمونه جزوه دوم اجرا معماری

دیدگاهتان را بنویسید