اساتید دارای مجوز تدریس ارتقاء پایه تاسیسات برقی استان تهران

ارتقاء پایه رشته عمران

اساتید دارای مجوز تدریس ارتقاء پایه تاسیسات برقی در استان تهران

به گزارش کلید واژه به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اسامی اساتید دارای مدرک دکتری و کارشناسی ارشد رشته تاسیات برقی و دوره های مورد تاییدی که این اساتید میتوانند آن را برگزار کنند به شرح جدول زیر می باشد

اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺪرﺳﯿﻦ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺪرﯾﺲ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ارﺗﻘﺎءﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر ﻣﻬﻨﺪسی

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات رشته تحصیلی دوره های مورد تایید
ارشد دکتری
۱ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺪی * برق ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ(۵۱۷)- ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ (۵۱۳)(۱) ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ (۵۱۶)(۱) – ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (۸۱۱-۵)
۲ ﻣﻬﺪی رﻣﻀﺎﻧﯽ ﮔﻞ اﻓﺰاﯾﯽ * برق ﺑﺮق آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ(۵۱۱)ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ (۵۱۲)– ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ(۲) (۵۱۶)–ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ۸۲۱(۲)
۳ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺷﻬﺮوی * برق ﺑﺮق آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ(۵۱۱)ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ (۵۱۲)– ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ(۲) (۵۱۶)–ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ۸۲۱(۲)
۴ ﻣﻨﺼﻮر ﺻﺪری * برق ﺑﺮق ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ(۵۱۷)-ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ (۵۱۲)– ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ(۲) (۵۱۶)–ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ۸۲۱(۲)
۵ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ شفیع زاده * برق ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ۵۱۳)۱( – ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ۵۱۶(۲) – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ۵۱۵(۲)- ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن۱(۸۱۱-۵)
۶ ﺣﻤﯿﺪ اﯾﺮاﻧﻤﻨﺶ * برق ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ۱- (۵۱۳)  ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ
۷ ﺟﻮاد ﻋﻠﻤﺎﺋﯽ * تاسیسات برقی ﺑﺮق ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ(۵۱۲)-آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ(۵۱۱) – ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ۱ (۵۱۳) – ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ(۸۱۱-۵)
۸ شهرام جوادی * تاسیسات برقی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ۱(۵۱۳)، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ۱ (۵۱۴)
۹ ﻣﻬﺪی ﺟﻮاﻧﻤﺮد * تاسیسات برقی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ۱ (۵۱۴) – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ(۵۱۲)-ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۱ (۸۱۱-۵)
۱۰ رﺿﺎ ﻋﻔﺖ ﻧﮋاد * تاسیسات برقی ﺑﺮق ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ۱ (۵۱۳) ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻرفه ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽساختمان ها- ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۱ (۸۱۱-۵)

 

دیدگاهتان را بنویسید