اساتید دارای مجوز تدریس ارتقاء پایه رشته عمران در تهران (بخش۱)

ارتقاء پایه رشته عمران

اساتید دارای مجوز تدریس ارتقاء پایه رشته عمران در استان تهران (قسمت اول)

به گزارش کلید واژه به نقل از سایت سازمان نظام مهندسی استان تهران اسامی اساتید و مدرسینی که امکان برگزاری کلاس ارتقاء پایه نظام مهندسی رشته عمران رو دارن بر روی سایت قرار گرفت و ما قسمت اول اسم این استادان راکه شامل ۲۵ نفر می باشد در جدول زیر آورده ایم

اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺪرﺳﯿﻦ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺪرﯾﺲ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ارﺗﻘﺎءﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر ﻣﻬﻨﺪسی عمران

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات رشته دوره های مورد تایید
ارشد دکتری
۱ حمید رضا اشرفی مهندسی عمران ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮداری- ، ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ۲ و روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی- ، روش ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﮔﻮدﺑﺮداری و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن  –  ،ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ –
۲ ﺳﻌﯿﺪ ﻏﻔﺎرﭘﻮر ﺟﻬﺮﻣﯽ مهندسی عمران ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ۲ و روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی – ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮداری – روش ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﮔﻮدﺑﺮداری و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن –  ، ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ  –
۳ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻈﻠﻮم مهندسی عمران ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ۲ و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ  –  ، ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ۲ و روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی- ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ –  ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ –

۴ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺤﻤﻮدی صاحبی مهندسی عمران نکات اجرایی سازه های فولادی۱-نکات اجرایی سازه های بتن مسلح،روش های تولید صنعتی ساختمان-طراحی لرزه ای ساختمان های فولادی به روش LRFD – نکات اجرایی سازه های فولادی ۲ و رئش های تولید صنعتی
۵ ﺳﯿﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ مهندسی عمران ﺑﺘﻦ ﻫﺎی وﯾﮋه و روش ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺘﻦ رﯾﺰی –  آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ  – –ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ۱ و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ  –
۶ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ مهندسی عمران  اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ)۳۱۲ اﻟﺰاﻣﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری- روش ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ ،ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ –
۷ ﻓﺮزاد ﺣﺎﺗﻤﯽ ﺑﺮق مهندسی عمران سیستم های سازه ای ساختمان های بلند- روش های ترمیم و تعمیر ساختمان های بتنی پیشرفته – اجرای ساختمان های بتنی – نکات اجرایی سازه های فولادی و بتنی
۸ ﻣﻬﯿﺎر ﺟﺎوﯾﺪروزی مهندسی عمران ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﻓﻠﺰی و ﺑﺘﻨﯽ – روش ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ در اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ
۹ ﺷﻬﺮام وﺛﻮق مهندسی عمران ﺑﺘﻦ ﻫﺎی وﯾﮋه و روش ﻫﺎی ﺧﺎص– ﺑﺘﻦ رﯾﺰی – -ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ۲ و روش ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی-  ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ۱ و ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ  ۱
۱۰ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺒﺎ ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ  – ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮدﺑﺮداری ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن –
۱۱ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺑﺮﮔﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮدﺑﺮداری، ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن  – ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮداری
۱۲ ۱۲ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻄﺮﭼﯿﺎن اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ –  – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﺮی، ﺿﻮاﺑﻂ حقوقی

ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ –  – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﮔﻮدﺑﺮداری و اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن –  – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ –

۱۳ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺘﻦ ﻫﺎی وﯾﮋه و رﺷﻬﺎی ﺧﺎص ﺑﺘﻦ رﯾﺰی  – ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ –  – روش ﻫﺎی اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮل اﺗﺼﺎﻻت در ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی –  – ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ۱ و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ۱   –
۱۴ ﻋﻠﯽ ﻣﺰروﻋﯽ روﺷﻬﺎی اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮل اﺗﺼﺎﻻت در ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی – روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن –  – ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ – ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی –
۱۵ ﭘﮋﻣﺎن وﻫﺎب ﮐﺎﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ، ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ۲ و روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی- ، روش ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﮔﻮدﺑﺮداری و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن –  ، ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ –
۱۶ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺿﺎﺋﯿﺎن ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ۲ – ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در اﺛﺮ ﺑﺎد و زﻟﺰﻟﻪ
۱۷ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺨﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮدﺑﺮداری ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ.سازه های نگهبان- بهسازی خاک-شالوده های عمیق – نکات اجرای در تخریب بناهای فرسوده و نکات اجرایی درپی های سطحی
۱۸ ﺑﺎﺑﮏ ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﺑﯿﮕﯽ روش ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ –  ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در اﺛﺮ ﺑﺎد وزﻟﺰﻟﻪ  – ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﺋﯽ و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی آن- ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮ ﺳﻮده و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ

ﺳﻄﺤﯽ  –

۱۹ ﺳﯿﺪﻣﺠﯿﺪرﺿﺎ ﺻﻬﺮی ﻃﺮاﺣﯽ اﺗﺼﺎﻻت در ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی-(  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﻓﻠﺰی و ﺑﺘﻨﯽ  – روش ﻫﺎی اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮل اﺗﺼﺎﻻت در ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی –   ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ۲ و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ  –
۲۰ ﻣﻬﺪی ﻋﺸﻘﯽ ﻣﻨﻔﺮد آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﺮی و ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ –
۲۱ ﻣﻬﺪی اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک –  ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮدﺑﺮداری ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن –  – روش ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﮔﻮدﺑﺮداری ﻧﺤﻮه اجرای سازه نگهبان
۲۲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﺋﻤﯿﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮدﺑﺮداری ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن –  – ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک  –  – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ

۲۳ ﻣﻬﺪی درﺧﺸﻨﺪی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮدﺑﺮداری ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن  – ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک  – ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ
۲۴ ﻓﺮﻧﻮش ﺑﺎﺳﻠﯿﻘﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﺋﯽ و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی آن ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ و دﯾﻮارﭼﯿﻨﯽ ، ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در اﺛﺮ ﺑﺎد و زﻟﺰﻟﻪ
۲۵ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮﺷﺪل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﻓﻠﺰی و ﺑﺘﻨﯽ –  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻦ آرﻣﻪ  – ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در اﺛﺮ ﺑﺎد و زﻟﺰﻟﻪ

 

 

دیدگاهتان را بنویسید