کلید واژه آزمون نظام مهندسی رشته ترافیک اسفند ۹۸

کلید واژه آزمون نظام مهندسی رشته ترافیک اسفند ۹۸

کلید واژه برای اسفند ۹۸ آپدیت شد واژگان کلیدی (کلید واژه) آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۸  در رشته ترافیک شامل موارد زیر میباشد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ [...]