تشریح تفاوت‌های پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان با آیین‌نامه قبلی در ۱۴ محور

تشریح تفاوت‌های پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان با آیین‌نامه قبلی در ۱۴ محور

تشریح تفاوت‌های پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان را با آیین‌نامه قبلی در ۱۴ محور مدیرکل دفتر توسعه‌مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن تشریح تفاوت‌های پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان با آیین‌نامه مصوب پیشین از مراحل تدوین [...]