دوره های آموزشی ارتقاء پایه معماری ( ۲ به ۳ )

دوره های آموزشی ارتقاء پایه معماری ( ۲ به ۳ )

دوره های آموزشی ارتقاء پایه معماری (پایه  ۲ به ۳ ) مهندسین دارای پروانه اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر پایه ۳ در رشته معماری (نظارت،  اجرا، طراحی) که قصد ارتقاء پایه از ۳ به ۲ را دارند باید چندین شرایط داشته باشند که یکی سنوات است که باید ۳ سال باشد [...]
دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ارتقاء پایه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر عمران

دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ارتقاء پایه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر عمران

عناوین دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ارتقاء پایه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر رشته عمران عمران مهندسین دارای پروانه اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر پایه ۳ در رشته عمران (نظارت،  اجرا، محاسبات) که قصد ارتقاء پایه از ۳ به ۲ را دارند باید چندین شرایط داشته باشند که یکی [...]