مصاحبه رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي با روزنامه خراسان در مورد طرح ارجاع كار

مصاحبه رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي با روزنامه خراسان در مورد طرح ارجاع كار

به گزارش کلید واژه: چندی پیش ریاست سازمان  با روزنامه خراسان مصاحبه انجام داد که متن كامل مصاحبه رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي با روزنامه خراسان در مورد طرح ارجاع كار كه تحت عنوان "دلال و واسطه از فرآيند انتخاب مهندسان [...]