سمینار آشنایی با مباحث و بررسی حقوقی مسئولیت های مجریان ذیصلاح

سمینار آشنایی با مباحث و بررسی حقوقی مسئولیت های مجریان ذیصلاح

سمینار آشنایی با مباحث و بررسی حقوقی مسئولیت های مجریان ذیصلاح به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان قم سینار تخصصی تحت عنوان آشنایی با مباحث و بررسی حقوقی مسئولیت های مجریان ذیصلاح به مدت ۲ ساعت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ [...]
وبینار تخصصی آشنایی و نحوه تنظیم قراردادهای پیمان مدیریت

وبینار تخصصی آشنایی و نحوه تنظیم قراردادهای پیمان مدیریت

وبینار تخصصی آشنایی و نحوه تنظیم قراردادهای پیمان مدیریت به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان اصفهان وبینار تخصصی تحت عنوان آشنایی و نحوه تنظیم قراردادهای پیمان مدیریت به مدت ۱۰/۵ ساعت در تاریخ های ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ [...]