برگزاری وبینار تخصصی آشنایی با آزمایشات ژئوتکنیک و تفسیر نتایج آزمایش

برگزاری وبینار تخصصی آشنایی با آزمایشات ژئوتکنیک و تفسیر نتایج آزمایش

برگزاری وبینار تخصصی آشنایی با آزمایشات ژئوتکنیک و تفسیر نتایج آزمایش به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان تهران وبینار تخصصی تحت عنوان آشنایی با مبانی مراقبت و نگهداری از ساختمان به مدت ۸ ساعت در تاریخ های [...]