برگزاری وبینار تخصصی تحت عنوان آموزش نرم افزار ETABS

برگزاری وبینار تخصصی تحت عنوان آموزش نرم افزار ETABS

برگزاری وبینار تخصصی تحت عنوان آموزش نرم افزار ETABS به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی استان تهران وبینار تخصصی تحت عنوان آموزش نرم افزار ETABS به مدت ۱۶ ساعت در تاریخ های  ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ و ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ و ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ و [...]