شروع ثبت نام آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۹۷ از امروز

ثبت نام آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۹۷

آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۹۷ از امروز مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ شروع و به مدت ۱۲ روز ادامه دارد، به گزارش کلید واژه به نقل از دفتر مقررات ملی ساختمان داوطلبان عزیز میتوانند از تاریخ دوشنبه سی بهمن ما تا چهارشنبه یازدهم اسفند ۹۶ ثبت نام خود را انجام دهند. شروع ثبت نام آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۹۷ از امروز

شروع ثبت نام آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۹۷ از امروز مورخ ۱۱ بهمن ۹۶

داوطلبان بهتر است در روز های آغازین ثبت نام خود را انجام داده تا در روز آخر درگیر مشکلاتی از قبیل قطعی اینترنت شلوغی سایت و …. نشوند

ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم در آزﻣﻮنﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن اﺧﺘﯿﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

راﻫﻨﻤﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم آزﻣﻮنﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ﻣﻮرخ ۲۰ و ۱۳۹۷/۲/۲۱
داوﻃﻠﺐ ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم، راﻫﻨﻤﺎی آزﻣﻮن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ورودی و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری و اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ در اﻃﻼﻋﺎت وارده در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی، ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری و اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ آن ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

لینک ثبت نام آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۹۷

کلید واژه آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۹۷

این کلید واژه ها برای آزمون های عمران نظارت، عمران اجرا، عمران محاسبات، معماری نظارت، معماری اجرا، معماری طراحی، نظارت تاسیسات برقی، تاسیسات برقی اجرا، تاسیسات مکانیکی نظارت، تاسیسات مکانیکی اجرا، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک در هر دو آزمون نظام مهندسی و نظام کاردانی میباشد

نمونه سوالات تالیفی مباحث ۲۲ گانه

این نمونه سوالات که خیلی کاربردی میباشند و داوطلبان عزیزی که آزمون های قبل استفاده کرده اند بشدت راضی بودند و بازخورد خیلی خوبی داشت، چون شما هرچقدر هم خوب بخونین مباحث ردو تا تست زنی انجام ندین و دستتون راه نیوفته در تست زنی ، قدرت تست زنی تون بالا نمیره و بازم سر جلسه آزمون به مشکل میخورین

آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۹۷ (ثبت نام، کلید واژه، نمونه سوال، جزوه و…)

دیدگاهتان را بنویسید