پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

استاندارد ۲۸۰۰ تحت عنوان آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله یکی از منابع آزمون صلاحیت های (محاسبات، نظارت، اجرا، ارزیابی طرح و اجرای بهسازی، طرح و اجرای گود پی و سازه نگهبان) رشته عمران می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹ می پردازیم. از این استاندارد در آزمون مذکور سهتست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۳۳- در سقف های تیرچه و بلوک، حداقل و حداکثر فاصله میلگردهای عمود بر جهت تیرچه ها، در داخل دال رویه و حداقل ضخامت دال رویه به ترتیب باید چند میلیمتر باشند؟

۱) ۶، ۱۵۰، ۵۰

۲) ۸، ۳۵۰، ۵۰

۳) ۶، ۲۵۰، ۵۰

۴) ۸، ۵۰۰، ۷۰

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سقف تیرچه و بلوک:ز ص۱۲۳

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با مورد (ب) بند ۷-۷-۴-۲ صفحه ۱۲۳ استاندارد ۲۸۰۰

مورد (ب) بند ۷-۷-۴-۲ ضخامت بتن پوشش روی بلوک ها باید حداقل ۵ سانتی متر باشد و میلگرد مورد استفاده در بتن پوشش سقف حداقل به قطر ۶ میلیمتر به فواصل حداکثر ۲۵ سانتی متر در جهت عمود بر تیرچه خا قرار داده شود.

۵۲- برای تعیین نوع زمین ساختگاه و نیروهای لرزه ای، نتایج چهار نمونه خاک در اعماق مختلف با فواصل مساوی تا عمق ۳۰متری به صورت زیر در دسترس میباشند. نوع زمین به کدام یک از گزینه های زیر نزدیکتر است؟ (خاک از نوع دانه ای با اندازه کوچکتر از شن متوسط میباشد)پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

۱) خاک متوسط تا نرم

۲) سنگ و شبه سنگ

۳) خاک خیلی متراکم یا سنگ سست

۴) خاک متراکم تا متوسط

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

طبقه بندی نوع زمین:ز ص۱۸

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بند ۲-۴-۱ صفحه ۱۸ و جدول ۲-۳ صفحه ۱۹ استاندارد ۲۸۰۰

N1(60)=(48+16+25+32)/4=30.25
Cu=(243+78+130+210)/4=165.25

طبق جدول ۲-۳ ص ۱۹ نوع خاک، خاک متراکم تا متوسط خواهد بود.

پاسخ تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

۵۴- در یک ساختمان با مصالح بنایی کلافدار ۲طبقه، از پی با کرسی چینی پل های با مصالح بنایی به ارتفاع ۹۰۰میلیمتر استفاده شده است. در روی پی و زیر دیوار از کلاف افقی به عرض ۴۰۰میلیمتر و ارتفاع ۳۰۰میلیمتر استفاده شده است. حداقل عرض مورد نیاز پی (کرسی چینی) (B) در صورتی که مقاومت مجاز خاک در حدود ۰٫۱مگاپاسکال باشد کدام یک از مقادیر زیر است؟پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

۱) B=500 mm

۲) B=1000 mm

۳) B=1400 mm

۴) B=1300 mm

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

عرض کرسی چینی:ز ص۹۲ و ۹۳

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با جدول ۷-۱ صفحه ۹۳ استاندارد ۲۸۰۰

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به استاندارد ۲۸۰۰  می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) – ویرایش چهارم– تست ها تالیفی میباشد

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

فیلم آموزشی پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه ای معماری)

تور تخصصی آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله (سبز سازه)

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۷

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۷

آشنایی با دیافراگم ها در ساختمان بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ (آیین نامه زلزله)

دیدگاهتان را بنویسید