جزوه راهنمای حل مسائل آب رسانی – زون بندی ساختمان های بلند مرتبه بر اساس مبحث ۱۶

راهنمای حل مسائل آب رسانی - زون بندی ساختمان های بلند مرتبه

اولین جزوه از مجموعه جزوات مبحث شانزدهم (در دست تألیف) جزوه مهم زون بندی ساختمان های بلند مرتبه است.

به دلیل نزدیکی به آزمون این جزوه به صورت اختصاصی ارائه می شود. مطالب موجود در این جزوه و فرمول زون بندی ساختمان های بلند مرتبه اولین بار در این جزوه ارائه شده و حق تألیف برای نویسنده محفوظ است

نمونه جزوه راهنمای حل مسائل آب رسانی (دانلود)

دیدگاهتان را بنویسید