آشنایی با الزامات شیب راه های عبور پیاده مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات شیب راه های عبور پیاده مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات شیب راه های عبور پیاده مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات شیب راه های عبور پیاده می پردازیم.

الزامات شیب راه های عبور پیاده:

الف) شیب راه های عبور پیاده که در مسیر دسترس یا خروج اصلی واحدهای تصرف قرار می گیرند باید دارای شیبی برابر یا کمتر از ۸ درصد باشند.

شیب بقیه شیب راه های عبور پیاده در صورتی که قابل دسترس بودن آن ها برای افراد معلول الزامی نباشد، نباید از ۱۲/۵ درصد بیشتر باشد.

ب) شیب راه ها باید در بالا و پایین در نقاط گردش حرکت، ورود و خروج فضاها، درها و یا پس از طی هر ۹ متر طول، پاگرد داشته باشند.

پاگردها باید دارای شیبی کمتر از ۲ درصد در هر جهت باشند. تغییر تراز و اجرای پله در پاگرد مجاز نیست. طول و عرض پاگردهای شیب راه ها در صورتی که قابل دسترس بودن آن ها برای افراد معلول الزامی نباشد، باید حداقل ۰/۹ متر باشد.

پ) پهنای شیب راه های واقع در مسیر دسترس و خروج اصلی باید برابر با پهنای الزامی رارهروهای اصلی در همان تصرف باشد. پهنای بقیه شیب راه ها در صورتی که قابل دسترس بودن آن ها برای افراد معلول الزامی نباشد، حداقل ۰/۹ متر است، مگز آنکه در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

ت) درصد شیب اندازه ها و سایر مشخصات شیب راه ها و پاگردهای آن ها در مکان هایی که قابل دسترس بودن آن ها برای افراد معلول الزامیست، باید تابع ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین و ناتوانان جسمی- حرکتی مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

آشنایی با الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

آشنایی با الزامات اجرایی ساختمان مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اجرایی دیوارها، کف و سقف و نازک کاری و پوشش سقف

آشنایی با الزامات فضاهای راهروها مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات راه پله ها مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید