آشنایی با الزامات فضاهای بهداشتی مطابق مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای بهداشتی مطابق مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای بهداشتی مطابق مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات فضاهای بهداشتی می پردازیم.

الزامات فضاهای بهداشتی:

الف) سطوح زیربنا، ابعاد و ارتفاع داخلی، نورگیری و تهویه در فضاهای بهداشتی نباید از مقادیر مشخص شده کمتر باشد. حداقل اندازه های سطح کف و ابعاد این فضاها باید خارج از کمدهای دیواری توکار، تاقچه ها و آستانه درها و پنجره ها اندازه گیری و کنترل شود مگر آن که در مواردی به گونه ای دیگر بیان شده باشد.

ب) دسترسی به فضای بهداشنی در واحدهای تصرف که حداکثر دارای دو فضای مستقل اقامت یا اشتغال هستند می توان از یکی از آن فضا ها تامین شود مشروط بر آنکه دسترسی به فضای مورد نظر برای همه فراهم و تهویه لازم و مستقل برای فضای بهداشتی مطابق این مقررات برقرار باشد، مگز آنکه در مقررات اختصاصی به نحو دیگری تعیین شده باشد.

پ) تعبیه فضاهای بهداشتی (مستراح) در هر شرایطی نباید در راستای جهت قبله صورت گیرد.

ت) نوع حریم ها و شرایط نصب کلید و پریز و سایر تجهیزات الکتریکی در فضا های بهداشتی باید با رعایت مقررات مبحث سیزدهم به گونه ای باشد که ایمنی استفاده کنندگان از فضاهای بهداشتی را فراهم آورد.

ث) اندازه افقی تمام شده برای ضلع کوچک تر هر فضای بهداشتی در هیچ شرایطی نباید از ۱/۱ متر کمتر باشد مگز آنکه در مقررات اختصاصی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

ج) حداقل اندازه فضای بهداشتی برای استفاده کنندگان افراد معلول ۱/۷×۱/۵ متر است.

چ) ارتفاع فضاهای بهداشتی در هر قسمت که فرد به طور معمول به صورت ایستاده است نباید از ۲/۱ متر کمتر باشد مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

ح) سطح بازشوی الزامی در صورت تعویض هوای طبیعی در فضا های بهداشتی حداقل ۰/۱۸ مترمربع است. نورگیری و تعویض هوای طبیعی برای فضاهای بهداشتی الزامی نیست و میتوان آن ها را بصورت مصنوعی تامین نمود. مگر اینکه در تصرف خاصی الزام شده باشد.

خ) سیستم های تخلیه هوای فضا های بهداشتی در ساختمان های گروه های ۶، ۷ و ۸ باید یا به صورت مرکزی و یا هواکش هایی مستقل که توسط کلید های روشنایی برق با کلیدهای جداگانه به کار افتند عمل کنند.

نکته: در صورتی که هوای چند فضای بهداشتی توسط یک هواکش تخلیه شود، این هواکش باید توسط کلید های مجزایی که در هر یک از آن ها قرار می گرد به کار افتد.

د) در تمام ساختمان ها، دیوارهای دست شویی و توالت باید تا ارتفاع حداقل ۱/۲ متر و در حمام حداقل ۲ متر از کف، با کاشی یا مصالح مشابه پوشیده شود. کف این فضا ها باید به نحو مناسب عایق کاری رطوبتی شده و با کاشی یا دیگر مصالح قابل شستشو پوشیده شوند.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات کلی ساخت و قرارگیری ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات شکل، حجم و نمای ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید