پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۷ مقررات ملی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۷ مقررات ملی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۷ مقررات ملی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

در آزمون نظام مهندسی ساختمان صلاحیت نظارت عمران که در مورخه ۳ مهر ۹۹ برگزار گردید از مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) تعداد ۵ سوال آورده شده که پاسخ تشریحی سوالات این مبحث در آزمون نظارت به شرح ذیل می باشد.

۲۲-در مورد پی کدام یک از عبارت ذیل صحیح نیست؟

۱) پی باید در ترازی اجرا شود که در آن تراز، یخ زدگی زمین مشکلی ایجاد نکند.

۲) برای تحلیل سازه پی انعطاف پذیر می توان خاک را به صورت فنر (Ks) شبیه سازی کرد و از یک مقدار ثابت Ks در تمام سطح زیر پی استفاده نمود.

۳) مقدار Ks را می توان از آزمایش بازگذاری صفحه به دست آورد.

۴) به منظور تامین پایداری پی می توان عمق استقرار آنرا بیشتر در نظر گرفت.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

پی های انعطاف پذیر:م۷ ص۳۲

انتخاب موقعیت و عمق پی:م۷ ص۳۲

عمق پی:م۷ ص۳۲

موقعیت پی:م۷ ص۳۲

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با مورد (ب) بند ۷-۴-۶-۲ صفحه ۳۲ مبحث هفتم

مورد (ت) بند ۷-۴-۷-۱-۲ پی باسد در ترازی اجرا شود که در آن تراز یخ زدگی زمین در پی خرابی ایجاد نکند.

مورد (ب) بند ۷-۴-۶-۲ انتخاب مقدار یکنواخت برای KS در تمام سطح زیر پی صحیح نمی باشد و متناسب با نشست اتفاق افتاده باید تغییر کند و افزایش سختی در لبه ها توصیه می شود.

مورد (الف) بند ۷-۴-۶-۲ مقدار Ks از آزمایش های معتبری مثل بارگذاری صفحه و یا آزمایش فشارسنج با اصلاحات لازم به دست می آید.

مورد (ح) بند ۷-۴-۷-۱-۲ حتی الامکان اجرا پی در عمق بیشتر به منظور تامین پایداری پی مد نظر قرار گیرد.

۲۳-در مورد پایش و کنترل عملیات گودبرداری کدام یک از عبارات زیر صحیح نیست؟

۱) در پایش گودبرداری ها، در مدت زمان باران ممتد، سطوح آب باید روزانه یکبار برای مدتی که مهندس ناظر تشخیص رصد شوند.

۲) ناظر پروژه مسئول نظارت بر حسن انجام مراحل پایش می باشد.

۳) در گودهای با خطر معمولی و زیاد لزوم عملیات پایش همواره با تشخیص دستگاه نظارت می باشد.

۴) نتایج پایش گود توسط ابزار دقیق می توانند به عنوان سندی معتبر در مورد اثبات یا رد ارتباط آسیب های مناطق اطراف گود با فعالیت های ساخت و ساز مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تناوب اندازه گیری ها در پایش:م۷ ص۲۳

نظارت پایش:م۷ ص۲۳

اهداف ابزارگذاری و پایش:م۷ ص۲۱

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با مورد (ت) بند ۷-۳-۴-۶ صفحه ۲۳ مبحث هفتم

مورد (ب) بند ۷-۳-۴-۵ پیمانکار باید سطح آب (در صورت وجود) در پیزومترهای لوله شاغولی را در هفت روز اول به صورت روزانه رصد کند. بعد از آن سطح آب باید هر هفت روز رصد شود. در مدت زمان باران ممتد، سطوح آب باید روزانه یکبار برای مدتی که مهندس ناظر تشخیص دهد رصد شود.

مورد (پ) بند ۷-۳-۴-۶ ناظر پروژه مسئول نظارت بر حسن انجام مراحل پایش است. توصیه می شود نظارت بر عملیات گودبرداری و پایش توسط متخصص یا شرکت ژئوتکنیکی ذیصلاح انجام گیرد.

مورد (ت) بند ۷-۳-۴-۶ در گودهای با خطر معمولی و زیاد چنانچه شرایطی وجود داشته باشد که طراح انجام پایش را ضروری بداند لازم است عملیات پایش انجام پذیرد.

بند ۷-۳-۴-۱-۶ حمایت قانونی:نتایج ابزار دقیق می تواند به عنوان سندی معتبر رابطه بین تاثیر ساخت و ساز بر سازه های اطراف را نشان دهد.

پاسخ تست های مبحث هفتم در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

۲۴-در یک ساختمان تعداد چهار گمانه با عمق ۱۰ متر برای شناسایی خاک مورد نیاز است. اما در عمق ۸ متری به لایه سنگ برخورد شده است. کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

۱) هر چهار گمانه باید تا همان عمق ۱۰ متر ادامه پیدا کنند.

۲) اجرای هر چهار گمانه تا عمق ۸ متر کافی است

۳) کافی است حداقل یکی از گمانه ها تا ۱۰ متر ادامه پیدا کند.

۴) حداقل یکی از گمانه ها باید تا ۳ متر در لایه سنگ نفوذ کند تا وجود بستر سنگی اثبات شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

عمق گمانه:م۷ ص۱۰

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با مورد (۷) بند ۷-۲-۳-۵-۴ صفحه ۱۱ مبحث هفتم

مورد (۷) بند ۷-۲-۳-۵-۴ در حفر گمانه اگر به لایه سنگ برخورد شود باید حداقل یکی از گمانه ها تا ۳ متر در لایه سنگ نفوذ کند تا وجود بستر سنگی اثبات شود.

۲۵-در یک سازه از یک شمع تک به طول ۹ متر در خاک رس استفاده شده است. این شمع تحت بار فشاری استاتیکی خواهد بود. قبل از آنکه براساس عملکرد سازه، محدودیت های احتمالی بیشتری بررسی شوند. حداکثر مقدار اولیه نشست مجاز یکنواخت این شمع به کدام یک از گزینه های زیر باید محدود شود؟

۱) ۶۵ میلیمتر

۲) ۱۰۰ میلیمتر

۳) ۵۵ میلیمتر

۴) ۷۵ میلیمتر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نشست مجاز:م۷ ص۲۸

مقادیر اولیه نشست مجاز تحت بارگذاری استاتیکی:م۷ ص۲۸

طراحی پی های عمیق:م۷ ص۵۱

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با جدول ۷-۴-۲ صفحه ۲۸ و بند ۷-۶-۲-۲-۲ صفحه ۵۲ مبحث هفتم

بند ۷-۶-۲-۲-۲ ضمن توجه به عملکرد سازه، باید در نظر داشت که مقادیر مجاز نشست برای شمع تک مشابه پی منفرد و برای گروه شمع مشابه پی گسترده در نظر گرفته می شود.

۲۶-کدام یک از جملات زیر در خصوص شمع های درجاریز و آزمایش های مربوط به آن صحیح نیست؟

۱) در صورت تاخیر در بتن ریزی شمع برای ارزیابی کیفیت شمع باید از آزمایش دینامیک با دامنه کم استفاده نمود.

۲) در مواقعی که تجربه اجرای شمع در منطقه احداث طرح وجود ندارد باید آزمایش بارگذاری انجام شود.

۳) به طور کلی برای ارزیابی ضخامت پوشش میلگردها باید از آزمایش دینامیکی با دامنه کم استفاده نمود.

۴) برای ارزیابی مقاومت بتن شمع می توان از آزمایش مغزه گیری استفاده نمود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

شمع های درجاریز:م۷ ص۵۵و۶۸

آزمایش مغزه گیری:م۷ ص۶۹

مغزه گیری:م۷ ص۶۹

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۷-۶-۱۰-۵ صفحه ۶۸ و ۶۹ مبحث هفتم

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث هفتم (پی و پی سازی ۱۳۹۲)

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین آزمایشی نظام مهندسی مبحث هفتم (پی و پی سازی)

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

فیلم آمادگی مبحث ۷ ویژه آزمون نظام مهندسی (کد S36-5)

فایل pdf مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید