پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» حداقل الزامات و ضوابط برای نگهداری، تامین ایمنی، بهداشت و آسایش ساکنان ساختمان را در طول عمر مفید آن تعیین می نماید.

در آزمون نظارت عمران مورخه ۳ مهر ۹۹ از مبحث ۲۲، ۲ سوال مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۲۰-در نگهداری از ساختمان ها کدام یک از موارد زیر اجباری نیست؟

۱) انجام بازدیدها حداقل هر ۲ سال یکبار در سازه های بتنی و فولادی

۲) کنترل و بازرسی تغییر شکل های تیرها در سازه های فولادی

۳) بازرسی اسکلت سازه های بتنی در مورد مقاومت در برابر آتش سوزی

۴) کنترل نشست و دوران ئر محل پی در سازه های بتنی و فولادی

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سازه های بتن آرمه:م۲۲ ص۱۹

سازه های فولادی:م۲۲ ص۱۹

پی سازه ها:م۲۲ ص۱۹

بازرسی متناوب:م۲۲ ص۱۹

دوران پی:م۲۲ ص۱۹

نشست پی:م۲۲ ص۱۹

دوره تناوب بازرسی:م۲۲ ص۷۰،۶۴،۵۸،۴۹،۴۳،۲۷

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بندهای ۲۲-۳-۳-۱ و ۲۲-۳-۳-۲ و ۲۲-۳-۳-۳ صفحه ۱۹ و بند ۲۲-۳-۸ صفحه ۲۷ مبحث بیست و دوم

بند ۲۲-۳-۳-۱ سازه های بتن آرمه

در بازرسی ساختمان های بتن آرمه از کیفیت مناسب بتن سازه ای در اعضای باربر سازه اطمینان حاصل کرد. در این بازرسی ها باید عواملی از قبیل عوامل خرابی شیمیایی و فیزیکی ناشی از شرایط محیطی و آب و هوایی، کیفیت بتن و غیره مورد کنترل قرار گیرد.

پاسخ تشریحی تست های مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

۲۱-نوع بازرس یک ساختمان مسکونی پنج طبقه با هشت واحد و یک ساختمان اداری پنج طبقه با بیش از هشت واحد به ترتیب مطابق با کدام یک از گزینه های زیر خواهد بود؟

۱) بازرس حقوقی- بازرس حقوقی

۲) نیازی نیست- بازرس حقوقی

۳) بازرس حقیقی- بازرس حقیقی

۴) بازرس حقیقی- بازرس حقوقی

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

انتخاب بازرس:م۲۲ ص۷

طبقه بندی ساختمان برای انتخاب بازرس:م۲۲ ص۷

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با ردیف ۱ و ۴ جدول ۲۲-۱-۱ صفحه ۷ مبحث بیست و دوم

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای قبولی در آزمون نظام مهندسی می توانند از مطالب جمع آوری شده در سایت کلیدواژه استفاده نمایند: 

نمونه سوالات (تست های تالیفی) مبحث ۲۲ (بیست و دوم) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۲ در آزمون عمران نظارت مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دانلود فایل مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید