پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر۹۸

در این نوشتار قصد داریم به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان با عنوان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸ بپردازیم. در این آزمون از مبحث فوق تعداد ۴ تست مطرح گردیده است که پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ اجرا معماری به شرح ذیل است.

۱۳-در ابتدای کار، به منظور گرم کردن بشکه های قیر جامد، کدام روش نمایش داده شده در شکل با ذکر دلیل مناسب تر است؟

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر۹۸پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر۹۸

۱) شکل (ب) در صورتی که در اثر بارگیری، در ناحیه تحتانی بشکه پارگی و یا سوراخ وجود داشته باشد، میزان قیر مذاب خروجی محدود می شود.

۲) شکل (الف) با گرم کردن ناحیه تحتانی امکان جابجایی قیر مذاب و ذوب شدن قیر ناحیه فوقانی آسان تر است.

۳) شکل (ب) با گرم کردن و ذوب شدن ناحیه فوقانی احتمال تجمع گاز و انفجار و ترکیدن بشکه حذف می شود.

۴) شکل (الف) به دلیلی جابجایی گرما از پایین به بالا، منطقی است گرمایش لازم جهت ذوب نمودن قیر از ناحیه تحتانی باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

پخت قیر و آسفالت:م۱۲ ص۱۶

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با مورد (چ) بند ۱۲-۲-۴-۴ صفحه ۱۶ مبحث دوازدهم

مورد (چ) بند ۱۲-۲-۴-۴ برای گرم کردن بشکه های محتوی قیر جامد باید ترتیبی اتخاذ گردد که ابتدا قسمت فوقانی قیر در ظرف ذوب شود و از حرارت دادن و تابش شعله به قسمت های زیرین ظرف قیر در ابتدای کار جلوگیری به عمل آید.

۱۵-کدام یک از گزینه های زیر غلط است؟

۱) کارگران بتن پاش علاوه بر عینک و سپر محافظتی باید مجهز به سرپوش و سربند حفاظتی باشند.

۲) کارگران الزام دارند در حین کار با دستگاه مته برقی و یا سایر دستگاه ها که قطعات گردنده دارند، از دستکش حفاظتی استفاده نمایند.

۳) ماسک های تنفسی که مورد استفاده قرار گرفته اند، قبل از اینکه در اختیار افراد دیگری قرار داده شوند، باید با آب نیم گرم و صابون شسته و کاملا ضد عفونی شوند.

۴) کارگرانی که در معرض پاشش فلزات یا جرقه های جوشکاری یا برشکاری قرار دارند باید از گتر حفاظتی استفاده نمایند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

دستکش حفاظتی:م۱۲ ص۳۰

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با بند ۱۲-۴-۸-۱ صفحه ۳۰ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۴-۸-۱ برای حفاظت دست کارگرانی که با اشیا داغ، تیز و برنده و خشن و یا مواد خورنده و تحریک کننده پوست سر و کار دارند باید دستکش های حفاظتی استاندارد و ساقه دار، متناسب با نوع کار و خطرهای مربوط تهیه و در اختیار آنان قرار داده شود. کارگرانی که با دستگاه مته برقی و یا سایر وسایلی که قطعات گردنده آنها احتمال درگیری با دستکش آنان را دارد کار می کنند، نباید از هیچ نوع دستکشی استفاده نمایند.

۱۶-برای ساختمان شکل زیر در نظر است به منظور جلوگیری از سقوط مواد و مصالح یک راهرو سرپوشیده موقت ایجاد نمود. حداقل ارتفاع و حداقل عرض راهرو که با توجه به موقعیت ساختمان و معبر باید ساخته شود به ترتیب چند متر است؟

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر۹۸

۱) ۱/۱-۲/۵

۲) ۱/۵-۲/۵

۳) ۱/۱-۲/۴

۴) ۱/۵-۲/۴

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

راهرو سرپوشیده موقت:م۱۲ ص۳۴

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۱۲-۵-۴-۲ صفحه ۳۴ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۵-۴-۲ ارتفاع راهروی سرپوشیده نباید کمتر از ۲/۵ متر و عرض آن نیز نباید کمتر از ۱/۵ متر باشد مگر آنکه عرض پیاده روی موجود کمتر از آن باشد. که در این صورت هم عرض پیاده رو خواهد بود.

۱۷-در خصوص انباشتن مواد و مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان های مورد تخریب، در پیاده رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی کدام گزینه صحیح تر است؟

۱) با اجازه مهندس ناظر تا یک سوم عرض پیاده رو امکان پذیر است.

۲) تحت هیچ شرایطی مجاز نبوده و پیگرد قانونی دارد.

۳) با اخذ از مراجع رسمی ساختمان امکان پذیر است.

۴) حداکثر تا یک دوم عرض پیاده رو امکان پذیر است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تخریب:م۱۲ ص۵۹

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۱۲-۸-۱-۱۰ صفحه ۵۹ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۸-۱-۱۰ انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب مجوز از مرجع رسمی ساختمان ممنوع است.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر بر مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از مطالب جمع آوری شده در سایت کلیدواژه استفاده نمایند: 

نمونه سوالات ( تست های تالیفی ) مبحث ۱۲ ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )

دانلود کلید واژه مبحث ۱۲

فیلم آموزشی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

دیدگاهتان را بنویسید