دفترچه سوالات و پاسخ نامه تشریحی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی مرداد 94

دفترچه سوالات و پاسخ نامه تشریحی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی مرداد 94

دوستان عزیز رشته تاسیسات الکتریکی میتوانند دفترچه سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی مرداد 94 رو از لینک زیر دریافت و پاسخنامه تشریحی رو هم در زیر ببینند

دانلود دفترچه 302b 

پاسخ نامه تشریحی رشته برق مرداد 94

سوال1) گزینه 4

ZT1 =ZT2=6*4002 100*1600000=0.006Ω

Zsc network=V2 /S=4002500000000=0.00032Ω

CB1:Icu=IscTr2+ Isc load3=400 (√3 (0.00032+0.0060))+6*500000/0.9/(√3*400*0.9)=41.88KA


سوال 2) گزینه 3

Zsc=Zsc network+(ZT1||ZT2) =0.00032+0.003=0.00332Ω

  ترانس ها  Isc  =400 / (√3 *0.00332) = 69.57 KA

 موتور Isc=5.34ka ⇒ ISC CB3 =74.91 KA


سوال 3) گزینه 2

Isc CB5 = ترانسها Isc = 69.57 KA


سوال 4) گزینه3


سوال 5) گزینه 4


سوال 6) گزینه 2

C=(V*3600 * K) /T ⇒9137 = (0.5*3600*2) / T

T = 0.394 m ⇒ X =10m / tg300 =17.32

44 پله = 17.32/0.394 = تعداد پله ها


سوال 7) گزینه 2

h =10/44 = 0.23cm


سوال 8) گزینه 3

P = ( 75 * 9.81 * 2 * sin30 * ( 10 / (0.23)) * 0.5 + 3000) / (0.9 * 0.95 * 1000 ) =22.22 kw


سوال 9 ) گزینه 2


سوال 10 ) گزینه 3


سوال 11 ) گزینه 3


سوال 12 ) گزینه 3


سوال 13 ) گزینه 4

cosphi1 = P / (√3 VI ) = 60000 / (√3 * 380 * 130) = 0.7

cosphi2 = 60000 / (√3 *380*10) = 0.91

Qc = 60 ( tgcos-1 0.7 – tgcos-1 0.91) ⇒ Qc = 33.9 KVAR


سوال 14 ) گزینه 4


سوال 15 ) گزینه 4

RA * K *رلهI ≤ 50 ⇒RA * 1.25 * 2 * 50 ≤ 50 ⇒RA ≤ 0.4 Ω


سوال 16 ) گزینه 3

RA IΔ ≤ 50 ⇒ RA * 0.1 ≤ 50 ⇒ RA ≤ 500 Ω


سوال17) گزینه 1


سوال 18 ) گزینه 1


سوال 19) گزینه 2


سوال 20 ) گزینه 3

RAKIn ≤ 50 ⇒RA*3.5*6 ≤ 50 ⇒RA ≤ 2.38 Ω


سوال 21) گزینه 1


سوال  22) گزینه 3

S Isc  *√t/K ⇒120 ≥ (9200 * √t ) / 115

t  ≤ 2.25s


سوال 23) گزینه 2


سوال 24 ) گزینه 3


سوال 25 ) گزینه 4


سوال 26 ) گزینه 2

IA= S / (√3  *v) => 13200 / (√3  * 380) => 20A  < cos-1 0.5

IB = P / V*cos(p) => 4400 / (220*1) = 20A < cos-1 1


سوال 27 ) گزینه 1

L1 و L2  فاز های I = 20A

L3 فاز I = √[(20*0.5 + 20*1)2 + (20 * sincos-1 (0.5) + 20 * sincos-1 (1))2 ] = 34.6A


سوال 28 ) گزینه 3


سوال 29 ) گزینه 4


سوال 30 ) گزینه 1


سوال 31 ) گزینه 2

R = 44.3 Ω


سوال 32 ) گزینه 4

R= P/(2πL) [Ln(8L / d) -1] = (100 / (2π*4)) [ Ln((8*4) / √((50 * 4) / 3.14) / 1000)-1] = 29.03 Ω


سوال 33 ) گزینه 3

44.3 || 29.03 = 17.54 Ω


سوال 34 ) گزینه 3

%Δu=(L I 200R)/U

R = P (L / R) و L= 1 km   ==>  R1 =P/A = P/10 , R2 =P/10 || P/10 = P/5 => %Δu2= (%Δu1 / 2) = 10.5%

Ploss = RI2 و   R2 = R½ => Ploss 2 = (P loss 1 / 2) = (1.5 / 2) = 0.75 kw


سوال 35 ) گزینه 1

جریانسه فاز= 1/3 جریان  تک فاز => %Δu =1/6 Δu تک فاز   => %Δu = 3.5%


سوال 36 ) گزینه 4


سوال 37 ) گزینه 2


سوال 38) گزینه 3

n =[(400*10*10) / (0.5*0.8)] / (3*(36*80) = 11.57 => n =12


سوال 39 ) گزینه 4

n = [(400*10*10) / (0.5*0.8)] / (36 * ( 1*100)) = 27.8 => n = 28


سوال 40 ) گزینه 2


سوال 41 ) گزینه 1


سوال 43 ) گزینه 2

η = 100-(2500+ 23100) / (1600000*0.8)*100=%98


سوال 44 ) گزینه 1

η = 100-(2500+0.5* 23100) / (0.5*1600000*0.8)*100=%98.7


سوال 45 ) گزینه 1

Wfe =Wcu => 2500 = a2 *23100 => a = 0.33 =1/3


سوال 47 )گزینه 4

9.7 * 0.7 = 6.79 => n = 6.79 / (2*0.45) = 7.5


سوال 48 ) گزینه 2

15.4 *0.7 = 10.78 => n = 10.78 / 0.85 =12.7


سوال 49 ) گزینه 1

9.7 * x ≥ 10 * 2 *0.45 => x ≥ 0.93


سوال 51 ) گزینه 1

costg-1 (35000/50000) = 0.819 =>

 0.1 = (0.9 / 0.819)-1  = ضریب زیان


سوال 52 ) گزینه 1

Stotal= 400+200+200=800KVA

800 / uk total = 200/4 + 200/4 +400/4 => uk total = %4

  200 =200*(4/4) * (800/800) =  سهم ترانس 1 و 2

  400 =400*(4/4) * (800/800) =  سهم ترانس 3


سوال 53 )گزینه 2


سوال 54 ) گزینه 3


سوال 55 ) گزینه 4


سوال 58 ) گزینه 4


سوال 59 ) گزینه 1


سوال 60 )گزینه 1

دیدگاهتان را بنویسید