آشنایی با اجزای اتاق های برق فشار متوسط و ضعیف و خصوصیات آن ها

آشنایی با اجزای اتاق های برق فشار متوسط و ضعیف و خصوصیات آن ها

آشنایی با اجزای اتاق های برق فشار متوسط و ضعیف و خصوصیات آن ها

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان) جزو منابع رشته معماری (نظارت و اجرا) و همچنین رشته عمران (اجرا) و همچنین صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات برقی می باشد.

در این نوشتار به بررسی اجزای اتاق های برق فشار متوسط و ضعیف و خصوصیات آن ها می پردازیم.

آشنایی با اجزای اتاق های برق فشار متوسط و ضعیف و خصوصیات آن ها

اجزای اتاق های برق فشار متوسط و ضعیف و خصوصیات آن ها:

الف) برای نصب تجهیزات و تابلوهای برق فشار متوسط یک اتاق و برای نصب تجهیزات و تابلوهای برق فشار ضعیف پست ترانسفورماتور اتاق دیگری پیش بینی و احداث شود.

ب) در برخی موارد ممکن است خصوصیات ساختمان ایجاب کند که برای تجهیزات برق فشار متوسط و فشار ضعیف از یک اتاق واجد استفاده شود. این کار به شرط استفاده از تابلوهای تمام بسته و حفظ فواصل مجاز، امکان پذیر خواهد بود.

پ) چنانچه از کف کاذب یا سکوی استقرار تابلوی برق برای کابل کشی استفاده گردد، ارتفاع کف کاذب و یا سکوی استقرار در آن اتاق جز ارتفاع تابلوی برق محسوب می شود.

ت) ابعاد درهای تابلوی برق باید برای حمل و نقل تابلوها و دیگر متعلاقات، مناسب و از نوع ضد حریق یا آهنی باشد. درهای اتاق باید به سمت خارج اتاق باز شود و قفل درها باید از نوعی باشد که خروج از اتاق حتی هنگامی که در قفل بسته است امکان پذیر باشد.

ث) ابعاد راهروهای داخلی و سایر درهای ساختمان در مسیر عبور تابلوهای برق، برای حمل و نقل تابلوها مناسب باشد.

ج) چنانچه اتاق ها دارای پنجره به سمت فضای آزاد باشند بلندی هیچیک از آن ها نباید از بلندی تابلوهای برق بیشتر باشد. پنجره ها باید مجهز به شبکه محافظ یا شیشه های مسلح باشند.

چ) ابعا کانال ها و یا بازشوهای عبور کابل ها یا فضاهای زیر اتاق ها با یکدیگر و با کانال ها و یا بازشوهای ارتباطی با اتاق ترانسفورماتور، هماهنگی کامل داشته و بقدر کافی عمیق و عریض باشند تا هنگام نصب و بهره برداری، شعاع انحنای کابل ها از مقدار مجاز کمتر نشود.

ح) توصیه می شود که در ساختمان های ویژه حیاتی و بسیار زیاد حساس اتاق ها و فضاهای ترانسفورماتورهای فشار متوسط، تابلوهای فشار متوسط، مولد نیروی برق اضطراری، برق بدون وقفه مرکزی یا منطقه ای، تابلوهای برق فشار ضعیف اصلی سیستم های مذکور مستقر در داخل ساختمان، یا خارج از آن، مستقل و مجزا از هم در نظر گرفته شوند.

خ) درها، دیوراها، سقف و کف اتاق های ترانسفورماتور، تابلوهای برق فشار متوسط، تابلوهای برق فشار ضعیف اصلی مستقر در پست برق ساختمان، باید مانع حریق بوده و با درجه ۲ ساعت مقاومت در مقابل حریق باشد.

آشنایی با اجزای اتاق های برق فشار متوسط و ضعیف و خصوصیات آن ها

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای  تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ مقررات ملی آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

آشنایی با انتخاب تجهیزات الکتریکی ساختمان

آشنایی با ضوابط سیم کشی ساختمان مطابق با مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با مبانی عمومی ضریب همزمانی

آشنایی با اجزای اتاق ترانسفورماتور و خصوصیات آن

دیدگاهتان را بنویسید