آشنایی و دانلود نشریه شماره ۴۶۰- راهنمای راهبردی و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان

آشنایی و دانلود نشریه شماره ۴۶۰

آشنایی و دانلود نشریه شماره ۴۶۰- راهنمای راهبردی و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان

به گزارش کلیدواژه و به نقل از دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان یکی از صلاحیت های جدید اضافه شده که در آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دواطلبان تاسیسات مکانیکی می توانند در آن شرکت نمایند صلاحیت اجرا می باشد.

در این نوشتار قصد بر آن داریم که یکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا تاسیسات مکانیکی یعنی نشریه ۴۶۰ سازمان مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تحت عنوان راهنمای راهبردی و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان را بررسی نماییم.

این نشریه شامل ۶ فصل و ۱ پیوست به شرح ذیل می باشد.

فصل اول: کلیات

در این فصل دامنه کاربرد، تعاریف و نمودارها بررسی شده است.

فصل دوم: مرحله طراحی

در این فصل به شرح کلی خدمات، وظایف کارفرما، وظایف مهندس مشاور، شرح تفصیلی مدارک که شامل (شناسنامه طرح، مشخصات فنی خدمات راهبردی و نگهداری و ردیف های اجرایی خدمات راهبردی و نگهداری) است پرداخته شده است.

فصل سوم: مرحله ساخت و راه اندازی

در فصل سوم به شرح کلی از خدمات، وظایف کارفرما، وظایف مهندس مشاور، وظایف پیمانکار، شرح تفصیلی مدارک که شامل (مدارک آموزش، مدارک انتخاب گروه، گزارش آموزش، مدارک فروشندگان، نتایج راه اندازی، مدارک چون ساخت، دستورالعمل راهبردی، دستورالعمل نگهداری و مجموعه راهبردی و نگهداری) پرداخته شده است.

 فصل چهارم: مرحله تضمین

در فصل چهارم به شرح کلی از خدمات، وظایف کارفرما، وظایف مهندس مشاور، وظایف پیمانکار، شرح تفصیلی مدارک که شامل (شناسنامه طرح، گزارش پذیرش و کتاب تاسیسات مکانیکی) پرداخته شده است.

فصل پنجم: واژه نامه

فصل ششم: منابع

پیوست: مشخصات فنی عمومی خدمات راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان. در این پیوست اشاره شده است که مهندس مشاور باید مشخصات فنی مورد نیاز طرح مورد نظر را، با استفاده از ضوابط پیوست تهیه نماید و جزو اسناد مناقصه قرار دهد. این پیوست خود شامل ۴ فصل (کلیات، مبانی، آموزش گروه راهبردی و نگهداری و مجموعه راهبردی و نگهداری) می باشد.

دواطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان می توانند از منابع گردآوری شده زیر برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی ساختمان استفاده نمایند: 

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

تست های تالیفی آزمون نظام مهندسی

فیلم های آموزشی همه رشته ها

پاسخنامه تشریحی طراحی تاسیسات مکانیکی – مهر ۹۹

پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی – نظارت تأسیسات مکانیکی مهر ۹۹

سوالات آزمون نظام مهندسی

 برای دانلود نشریه شماره ۴۶۰ از لینک دانلود رایگان زیر استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید