شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی برای سال ۱۳۹۸

ارتقاء پایه مهندسی

شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی برای سال ۱۳۹۸

به گزارش کلید واژه طی چند روز اخیر دفتر مقررات ملی ساختمان مستقر در وزرات راه و شهرسازی معاونت مسکن و ساختمان اطلاعیه در خصوص شیوه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی صادر نموده که در زیر آنرا مشاهده مینمایید

 فایل کامل رو میتوانید از لینک دانلود پایینه صفحه دانلود کنید

شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی

شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی به شرح زیر ابلاغ می گردد.

ماده ۱- تعاریف

در این شیوه نامه واژگان و عبارتهای زیر در معانی مربوط به کار می روند:

  • قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن
  • دفتر: دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

۱-۳- اداره کل: اداره کل راه و شهرسازی استان

  • سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان

۱-۵-  سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

۱-۶- شورای آموزش و ترویج: شورایی که به منظور بررسیی و تاییید پیشنهاد های آموزشی و تروییجی و ارائیه نظیرات

تخصصی، توسط دفتر تشکیل میشود.

۱-۷  کمیته آموزش و ترویج:کمیته ای که به منظور راهبری آموزش های حرفه ای مهندسان و ترویج مقررات ملّی ساختمان

توسط سازمان استان تهکیل می گردد.

صیلا حیت آ مجوزش را از اداره   ،» اعطاء صلاحیت آموزش « ۸ ۱ مدرس: شخص حقیقی که طبق شرایط و ضوابط شیوه نامه

کل دریافت مینماید.

۹ ۱ دوره آموزشی: دوره ای که جهیت صیدور، تمدیید و ییا ارتقیاء پاییه مهندسیی از سیوی دفتیر ابیلاغ و در چی ارچوب

شیوه نامه های ابلاغی بصورت حضوری یا الکترونیکی یا تلفیقی از آنها توسط میری آموزش برگزار می شود.

۱۱ ۱ دوره آموزشی الکترونیکی: در این دوره، ارائه درس و یادگیری آن از طریق فناوری های الکترونیکی مانند اینترنت و

سیستم های آموزشی هوشمند و مبتنی بر استفاده از رایانه به اشکال مختلف انیام میشود.

از   ،» صدور  مجوز فعالیت میری آموزش « ۱۱ ۱ مجری آموزش: مرکز آموزشی که طبق شرایط و ضوابط شیوه نامه

سازمان استان  مجوز برگزاری دوره های آموزشی را دریافت نموده و نسبت به برگزاری آنها اقدام می نماید.

۱۲ ۱ مجری آزمون: سازمان استان یا شخص حقوقی که تحت نظارت سازمان استان نسبت به برگزاری آزمون پایان دوره

آموزشی اقدام مینماید.

نحوه ارتقاء پایه نظام مهندسی

فصل اول: ویژه مهندسان

ماده ۲ شرایط صدور، تمدید و یا ارتقاء پایه مهندسی

۱ ۲ صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و صلاحیت ها موکول به انیام تمام یا بخهی از

اقدامات زیر است که نحوه اقدام و میزان تاثیر هر یک از آنها از سوی دفتر ابلاغ می گردد:

– موفقیت در آزمون های ارزیابی صلاحیت حرفهای ورود به حرفه

– شرکت در دوره های آموزشی و کارورزی و موفقیت در سنجش پایان دوره ها

– سایر مواردی که در اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن نظیر سابقه کار حرفه ای مورد نیاز میباشد.

۲ ۲  تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و صلاحیت ها موکول به انیام تمام یا بخهی از

اقدامات زیر است که نحوه اقدام و میزان تاثیر هر یک از آنها از سوی دفتر ابلاغ می گردد:

– شرکت در دوره های آموزشی تطبیقی ویرایش جدید مباحث و یا سایر دوره های ابلاغی

– موفقیت در مصاحبه حضوری برای گروه سنی بالای ۰۷ سال طبق آئین نامه ایی که توسط سازمان تهیه و برای اجرا به

سازمان استان ها ابلاغ می شود.

– شرکت در همایش ها و کارگاه های تخصصی

– سایر مواردی که در اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن مورد نیاز میباشد.

۳ ۲  ارتقاء پایه مهندسی در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و صلاحیت ها موکول به انیام تمام یا بخهی از اقدامات زیر است

که نحوه اقدام و میزان تاثیر هر یک از آنها از سوی دفتر ابلاغ می گردد:

– شرکت در دوره های آموزشی و موفقیت در سنجش پایان دوره ها

– سایر مواردی که در اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن نظیر سابقه کار حرفه ای مورد نیاز میباشد.

تبصره: چنانچه به استناد آییننامه اجرایی قانون و سایر دستورالعملهای ابلاغی، دورههای آموزشی خاص برای اشخاص حقیقی

و حقوقی به منظور اخذ صلاحیت الزام گردد، شرایط برگزاری آن دورههای آموزشی نیز مهمول این شیوهنامه خواهد

بود.

ماده ۳ آزمون های ارزیابی صلاحیت حرفهای

۱ ۳  آزمونهای عمومی یا تخصصی جهت ارزیابی صلاحیت حرفهای مهندسان برای ورود به حرفه   )پایه سه( برگزار

می گردد.

۲ ۳  مدت اعتبار گواهی قبولی آزمون های ارزیابی صلاحیت حرفه ای مهندسان حداکثر سه سال از تاریخ برگزاری آزمون ها

می باشد.

ماده ۴ دورههای آموزشی و کارورزی

۱ ۴  دوره های آموزشی و کارورزی که برای صدور، تمدید و یا ارتقاء پایه مهندسی به صورت حضوری یا الکترونیکی و یا

تلفیقی از آنها برگزار میشود.

تبصره: تا زمان ابلاغ دستورالعمل نحوه برگزاری دورهها به صورت الکترونیکی یا تلفیقی از حضوری و الکترونیکی،

برگزاری هر یک از دورهها به دو روش یاد شده منوط به دریافت مجوز از دفتر است.

۴-۲- چنانچه به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱ اصلاحی آییننامه اجرایی قانون موررخ ۵/۱۲/۱۳۹۴ هر یک از اعضای سازمان    استان مکلف به گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی خاص از دورههای آموزشی مصوب گردد، این دورهها صرفاً در

اجرای احکام صادر شده توسط شورای انتظامی بوده و برای صدور، تمدید و یا ارتقاء پایه مهندسی مورد استفاده قرار

نخواهد گرفت.

۳ ۴  در صورت بازنگری در مقررات و تغییر در ویرایش مباحث مقررات ملّی ساختمان مربوط به هر یک از دورههای

آموزشی، گذراندن دوره تکمیلی برای تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی بر مبنای ابلاغ دفتر الزامی است.

ماده ۵ همایشها و کارگاههای تخصصی

۱ ۵  شرکت در همایشها و کارگاههای تخصصی با پیشنهادد سازمان به دفتر و یا راساً با ابلاغ دفتر برای صدور، تمدید و یا

ارتقاء پایه مهندسی الزامی بوده و صدور گواهینامه همایشها و کارگاههای تخصصی منوط به موفقیت در سنجش

مربوطه می باشد.

تبصره: سنجش همایشها و کارگاههای تخصصی که به منظور صدور یا ارتقاء پایه مهندسی برگزار می گردد،

می بایست مطابق شرایط ماده ۶ این شیوهنامه برگزار گردد.

۲ ۵  سازمان استان می تواند برای به هنگام نگهداشتن دانش فنی اعضای خود پیشنهادد های لازم برای الزام به شرکت در

این همایش ها را به سازمان تسلیم نماید.

۳ ۵  دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری و شرکت در همایشها و کارگاههای تخصصی توسط دفتر تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۶ سنجش پایان دورهها

۱ ۶  سازمان پیشنهادد شیوه سنجش پایان دوره ها از قبیل برگزاری آزمون های پایان دوره بصورت الکترونیکی، متمرکز

استانی یا کهوری، تستی یا تهریحی، تعداد سوالات، نحوه طرح سوال، تصحیح اوراق و حدنصاب قبولی یا ارائه

پروژه، امتیاز حضور در دوره و سایر موارد را به دفتر ارائه نموده تا پس از تایید، توسط دفتر به استانها ابلاغ گردد.

۲ ۶  سازمان استانها، متولی برگزاری و اجرای سنجش پایان دوره های آموزشی در هر استان میباشند.

۳ ۶  زمانبندی اجرای فرآیند سنجش پایان دوره ها به نحوی توسط سازمان استان تنظیم میگردد که در بازه های زمانی

مهخص و متناسب با تعداد شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مختلف، فرآیند سنجش پایان هر دوره برگزار گردد.

۴ ۶ متقاضی میتواند در صورت عدم موفقیت در سنجش پایان دوره، پس از ثبت نام، صرفاً برای یک بار بدون حضور

دوباره در دوره در سنجش بعدی شرکت و در صورت موفقیت گواهینامه شرکت در دوره را دریافت نماید.

۵ ۶ مدت اعتبار گواهینامه موفقیت در دوره آموزشی از تاریخ برگزاری دوره حداکثر سه سال میباشد.

ماده ۷ سابقه کار حرفهای

۱ ۷ در اجرای ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون، گواهی اشتغال به کار و تیربه عملی و سابقه کار به مدت سنوات مندرج در

مواد ۵ و ۱۱ آییننامه اجرایی قانون میبایست توسط متقاضی برای صدور و ارتقاء پایه مهندسی به واحد صدور پروانه اشتغال به کار ارائه شود.

ماده ۸ مصاحبه حضوری

۱ ۸ در صورت تشخیص دفتر و با ابلاغ شرایط آن، علاوه بر شرایط مندرج در ماده دو فوق الذکر)صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی و ارتقاء پایه مهندسی(، مصاحبه حضوری از مهندسان نیز انیام میشود.

فصل دوم: ویژه ارکان سیاست گذاری، اجرایی و نظارتی

ماده ۱ شورای آموزش و ترویج

۱ ۹ شورایی است متهکل از مهندسان و صاحبنظران از هفت رشته اصلی موضوع قانون و نمایندگانی از سازمان و سایر

ارگانها و سازمانهای ذیربط که توسط دفتر تهکیل میشود. نظام نامه شورای آموزش و ترویج توسط دفتر ابلاغ

می گردد.

۲ ۹ شورا پیشنهاددهای دریافتی در زمینه آموزش و ترویج از سوی سازمان، سازمان استان، اداره کل و صاحبنظران و

حرفه مندان را بررسی نموده و نتایج حاصل از آن را در اختیار دفتر قرار میدهد. همچنین این شورا میتواند در

صورت نیاز نسبت به تهکیل کمیتههای تخصصی در هفت رشته اصلی موضوع قانون اقدام نماید.

ماده ۹۱ کمیته آموزش و ترویج

۹ ۹۱ شرایط اعضای کمیته

۱ ۱ ۱۱ داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در یکی از   –

رشته های اصلی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در گرایش های اصلی یا مرتبط با مدرک کارشناسی یکی از

رشته های اصلی مندرج در قانون و دارا بودن حداقل ۱۴ نیم سال تحصیلی سابقه آموزش دانهگاهی در طی ۱

سال منتهی به زمان درخواست یا آموزش حرفه ای مهندسی به مدت حداقل ۰ سال یا حداقل ۰ سال سابقه

مدیریت آموزش مهندسی

۲ ۱ ۱۱ نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه ۳ یا بالاتر در زمان ارائه درخواست یا گذشت ۰ سال از زمان صدور   –

رای قطعی مذکور

تبصره: در صورت صدور رای قطعی توسط شورای انتظامی برای هر یک از اعضای کمیته مبنی بر محکومیت

انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر، عضویت مهارالیه در کمیته لغو گردیده و سازمان استان موظف

است بلافاصله نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام نماید.

۲ ۹۱ نحوه تشکیل کمیته

۱ ۲ ۱۱ کمیته آموزش و ترویج با عضویت پنج نفر از مهندسان و صاحبنظران دارای شرایط بند ۱ ۱۷ ، به مدت ۳ سال

تهکیل و انتخاب میدد این اعضاء در دورههای بعد بلامانع است.

۲ ۲ ۱۱ اعضای کمیته آموزش و ترویج از بین متقاضیان واجد شرایط، به تهخیص هیات مدیره سازمان استان انتخاب   –

و برای تایید به اداره کل معرفی می شوند.

۳ ۲ ۱۱ عضویت حداقل یک نفر از هر یک از رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی یا تاسیسات برقی در کمیته   –

آموزش و ترویج الزامی است.

۴ ۲ ۱۱ کمیته آموزش و ترویج از نماینده معرفی شده اداره کل به عنوان ناظر، بدون داشتن حق رای، برای حضور در   –

جلسات کمیته دعوت بعمل میآورد.

تبصره: نماینده اداره کل نمی تواند عضو کمیته آموزش و ترویج باشد.

۵ ۲ ۱۱ هیات مدیره سازمان استان یک نفر از اعضای خود را بدون داشتن حق رأی به عنوان نماینده هیات مدیره   –

برای شرکت در جلسات کمیته آموزش و ترویج معرفی مینماید.

تبصره: اعضای اصلی و علیالبدل هیات مدیره سازمان استان نمی توانند عضو کمیته آموزش و ترویج باشند.

۶ ۲ ۱۱ اولین جلسه کمیته آموزش و ترویج با دعوت و حضور رئیس سازمان استان و کلیه اعضای کمیته و نماینده   –

اداره کل و نماینده هیات مدیره تهکیل می شود. در این جلسه اعضاء کمیته با رأی گیری و کسب اکثریت آراء

۰

از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یک سال تعیین می کنند که

انتخاب میدد آنها در سال های بعد بلامانع است.

۷ ۲ ۱۱ کلیه مصوبات کمیته با حداقل ۴ رأی موافق اعضاء کمیته آموزش و ترویج معتبر است.   –

ماده ۱۱ وظایف کمیته آموزش و ترویج

۱ ۱۱ تدوین کلیه تصمیمات کمیته آموزش و ترویج در قالب مصوبات و ارسال آنها به اداره کل برای تایید

تبصره ۱: در صورتیکه اداره کل ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از وصول مصوبات )ثبت در دبیرخانه اداره کل(

اظهارنظری نکند، مصوبات یاد شده در صورت عدم مغایرت با قانون و مقررات موجود قابل اجرا میباشد.

تبصره ۲: مسئولیت مغایرت مصوبات کمیته آموزش و ترویج با ضوابط و مقررات بر عهده اداره کل است.

۲ ۱۱ ارزیابی و نظارت مستمر بر کیفیت و کمیت دوره های آموزشی، نحوه تدریس مدرسان و محتوای آموزشی ارائه شده

از سوی آنها و همچنین عملکرد، امکانات و تیهیزات میریان آموزش به منظور ارائه تذکر و راهنمایی های لازم به

مدرسان و میریان آموزش و تصمیمگیری در رابطه با نحوه همکاری و تمدید صلاحیت آنها بر اساس ضوابط و

مقررات

۳ ۱۱ ارائه گزارش های سه ماهه به سازمان استان به همراه راهکارها و پیشنهاددهای لازم برای اقدامات اصلاحی و

درصورت لزوم برخورد قانونی با متخلفان

۴ ۱۱ ارائه پیشنهادد درخصوص عناوین، سرفصل ها، محتوا و مدت زمان دوره های آموزشی برای صدور، تمدید و ارتقاء پایه

مهندسی به سازمان استان برای انعکاس به سازمان یا اداره کل جهت ارسال به دفتر

اعطاء صلاحیت   « ۵ ۱۱ بررسی درخواست متقاضیان دریافت صلاحیت آموزش و تطبیق آن با شرایط و ضوابط شیوه نامه

جهت اعطاء صلاحیت آموزش توسط اداره کل » آموزش صدور   «

۶ ۱۱  بررسی درخواست مراکز آموزشی متقاضی  مجوز فعالیت میری آموزشی مطابق شرایط و ضوابط شیوه نامه » مجوز فعالیت مجری آموزش«

۷ ۱۱  برگزاری جلسه مصاحبه تخصصی حضوری برای متقاضیان دریافت صلاحیت آموزش در کارگروههای تخصصی و با

حضور نمایندگان منتخب از کمیته آموزش و ترویج

۸ ۱۱  اعلام نظر درخصوص تمدید صلاحیت آموزش مدرسان در پایان مدت اعتبار صلاحیت آموزش جهت ارائه به

اداره کل

۹ ۱۱  اعلام نظر درخصوص تمدید  مجوز فعالیت میری آموزش در پایان مدت اعتبار مجوز

۱۱ ۱۱  اتخاذ تدابیر مناسب به منظور اطمینان از کیفیت مطلوب دوره های آموزشی و سنجش دقیق میزان فراگیری

شرکت کنندگان از طریق نظارت کارآمد بر اجرای فرآیند سنجش پایان دوره

۱۱ ۱۱ پیشنهاد و پیگیری کلیه فعالیت های ترویجی در سازمان استان از قبیل افزایش آگاهیهای عمومی از طریق تهیه و  پخش برنامه از رسانه های عمومی و یا سایر روشهای ممکن، انتشار کتاب، نشریه و خبرنامه، برگزاری دورهها و سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای تمامی دست اندرکاران شاغل در بخشهای ساختمان، تنظیم و اعمال

روش های تهویقی به منظور رعایت مقررات ملّی ساختمان و برگزاری مسابقات استانی و سایر فعالیتهای ترویجی برای ذینفعان و ارسال گزارش فعالیتها به سازمان

۱۲ ۱۱ همکاری با دبیرخانه   های دائمی مقررات ملّی ساختمان، تفویض شده از سوی وزارت راه و شهرسازی به استان ها

۱۳ ۱۱ پیشنهاد میزان شهریه برای هر دوره آموزشی )حضوری یا الکترونیکی( به سازمان استان

۱۱-۱۴-رعایت » نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان « موضوع ماده ۲ مکرر اصلاحیه آئین نامه اجرایی  قانون

۱۵ ۱۱ رعایت نظام نامه داخلی کمیته آموزش و ترویج، ابلاغی از سوی سازمان

۱۶ ۱۱ ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی و ترویجی مورد نیاز سالانه به سازمان استان

۱۷ ۱۱ پیگیری اطلاع رسانی و انتهار مصوبات کمیته آموزش و ترویج توسط سازمان استان

۱۸ ۱۱ تشکیل کارگروههای تخصصی در اجرای وظایف کمیته آموزش و ترویج حسب مورد

۱۹ ۱۱ نظرخواهی از شرکت کنندگان در دوره ها )ارزیابی مدرسان و مجریان آموزشی( و بررسی اعتراضات، پیشنهادها و  انتقادات به منظور تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نواقص و کمبودهای دوره های آموزشی

۲۱ ۱۱  ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور ثبت و ضبط مدارک و سوابق مدرسان و مجریان آموزش

۲۱ ۱۱ بررسی اولیه درخواست متقاضیان برگزاری همایشها و کارگاههای تخصصی برای ارسال به سازمان استان

ماده ۹۲ وظایف سازمان استان

۱ ۱۲ انتخاب اعضای کمیته آموزش و ترویج و معرفی به اداره کل برای تایید

۲ ۱۲ فراهم نمودن کلیه امکانات و تمهیدات لازم برای کمیته آموزش و ترویج جهت انجام وظایف محوله

۳ ۱۲ اطلاع رسانی عمومی به منظور شناسایی مدرسان و میریان آموزش

۴ ۱۲ صدور گواهینامه موفقیت در سنجش پایان دوره آموزشی و ارسال به اداره کل برای بررسی و امضاء، حداکثر ظرف مدت سی روز کاری پس از اتمام فرآیند سنجش پایان دوره

تبصره: سازمان استان میتواند با هماهنگی اداره کل صدور گواهینامهها را به صورت الکترونیکی انجام دهد.

۵ ۱۲ بررسی و ارسال نظر کمیته آموزش و ترویج درخصوص مراکز آموزشی متقاضی  مجوز فعالیت میری آموزش و  متقاضیان صلاحیت آموزش به اداره کل

۶ ۱۲ صدور  مجوز برای مجریان آموزشی تایید شده و انعقاد قرارداد با ایشان

۷ ۱۲  انجام مکاتبات و ارسال کلیه مصوبات کمیته آموزش و ترویج به اداره کل و سایر مراجع ذیربط

۸ ۱۲ نظارت بر برگزاری مطلوب دورههای آموزشی و همکاری با کمیته آموزش و ترویج و اداره کل در این زمینه

۹ ۱۲ برگزاری و اجرای فرآیند سنجش پایان دورههای آموزشی یا کارورزی صدور پروانه اشتغال به کار و دورههای  آموزشی ارتقاء پایه مهندسی

۱۱ ۱۲ جلوگیری از فعالیت آموزشی مدرسان دارای محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر طی مدت زمان مندرج در  شیوه نامه اعطاء صلاحیت آموزش

۱۱ ۱۲ نظارت بر حسن انیام وظایف و نحوه عملکرد کمیته آموزش و ترویج

۱۲ ۱۲ فراهم نمودن تمهیدات لازم برای انجام فعالیت های ترویجی

۱۳ ۱۲ بررسی و تصویب پیشنهاد کمیته آموزش و ترویج درخصوص میزان شهریه دوره های آموزشی

۱۴ ۱۲ اطلاع رسانی و انتهار دستورالعمل ها و ابلاغیه های دفتر و مصوبات کمیته آموزش و ترویج

۱۵ ۱۲  اطلاع رسانی زمان برگزاری دورهها و سنجش پایان دوره

۱۶ ۱۲ پیشبینی امکانات و تیهیزات لازم جهت کنترل فرآیند برگزاری دورهها بصورت الکترونیکی

۱۷ ۱۲ ارائه گزارشهای سه ماهه از عملکرد و پیشنهاددهای سازمان استان به سازمان و اداره کل

ماده ۹۳ وظایف اداره کل

۱ ۱۳ بررسی و تایید اعضای کمیته آموزش و ترویج برابر ضوابط و مقررات

۲ ۱۳ بررسی مصوبات کمیته آموزش و ترویج و اعلام مغایرتهای مصوبات با ضوابط و مقررات به سازمان استان ظرف

مدت ۱۵ روز کاری پس از وصول مصوبات

۳ ۱۳ نظارت عالیه بر عملکرد سازمان استان در حوزه آموزش و ترویج

۴ ۱۳ نظارت عالیه بر حسن اجرای دوره ها، سنجش پایان دورهها و همایشها و کارگاههای تخصصی

۵ ۱۳ همکاری با دفتر در تهیه شیوه نامهها و دستورالعملهای مورد نیاز

۶ ۱۳ بررسی، تأیید نهائی و اعطاء صلاحیت آموزش برای افراد معرفی شده از طرف کمیته آموزش و ترویج برابر ضوابط و

مقررات

۷ ۱۳ بررسی و تأیید نهائی متقاضیان میری آموزش معرفی شده از طرف کمیته آموزش و ترویج برابر ضوابط و مقررات

۸ ۱۳ دریافت گزارش عملکرد مدرسان دوره های آموزشی از کمیته آموزش و ترویج به منظور بررسی صلاحیت آموزش

مدرسان جهت تمدید، عدم تمدید و یا لغو صلاحیت آنها

۹ ۱۳ هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت های آموزشی و تروییی سازمان استان و اقدام در جهت ترویج مقررات ملّی

ساختمان

۱۱ ۱۳ دریافت برنامهی سالیانه آموزش و ترویج، همچنین گزارشهای سه ماهه از فعالیتهای آموزشی و تروییی سازمان

استان و ارائه آنها به دفتر

۱۱ ۱۳ بررسی و امضاء گواهینامههای موفقیت در سنجش پایان دورههای آموزشی حداکثر ظرف مدت بیست روز کاری

پس از دریافت از سازمان استان

ماده ۹۴ وظایف سازمان

۱ ۱۴ نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و اصلاح خط مهی آنها

۲ ۱۴ ارائه گزارش از عملکرد و مسائل مهترک سازمان های استان در حوزه آموزش و ترویج به دفتر

۳ ۱۴ همکاری با دفتر در تهیه شیوه نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز

۴ ۱۴ دریافت نظرات سازمان های استان در رابطه با شیوه نامهها، عناوین، سرفصل ها، محتوای دوره ها و همایشها

وکارگاه های تخصصی و ارائه پیشنهاددهای اصلاحی به دفتر

۵ ۱۴ پیشنهادد تغییرات خاص در شیوه نامهها، عناوین، سرفصل ها، محتوای دوره ها و همایشها و کارگاههای تخصصی

متناسب با شرایط ویژه هر استان به دفتر

۶ ۱۴ پیشنهادد شیوه سنجش پایان دورهها از قبیل برگزاری آزمون پایان دوره بصورت الکترونیکی، متمرکز استانی یا

کهوری، تستی یا تهریحی، تعداد سوالات، نحوه طرح سوال و تصحیح اوراق و رسیدگی به اعتراضات و سایر موارد

به دفتر

۷ ۱۴ اعلام برنامه های آموزشی و تروییی سالانه سازمان به دفتر جهت بهره برداری و هماهنگی در برنامه های آموزشی و

تروییی دفتر

۸ ۱۴ تهیه نظام نامه داخلی کمیته آموزش و ترویج

۱ ۱۴ همکاری با وزارت راه و شهرسازی در ارزیابی عملکرد استان ها از طریق اییاد کمیته مهترک ارزیابی

۱۱

ماده ۹۵ وظایف دفتر

سیاست گذاری و راهبری عالی در زمینه:

۱ ۱۵ راهبری فعالیت های آموزشی و تروییی ادارات کل و سازمان های استان و ارزیابی عملکرد استان ها در جهت هر چه

بهتر اجرایی شدن این شیوه نامه و دستور اقدام در راستای اصلاح موارد

۲ ۱۵ تیزیه و تحلیل نظرات و پیشنهاددهای واصله از سازمان، ادارات کل و صاحبنظران در حوزه آموزش و ترویج و اصلاح

موارد درصورت لزوم

۳ ۱۵ دریافت و بررسی پیشنهاددهای سازمان درخصوص عناوین، سرفصل ها، محتوا و مدت زمان دوره های آموزشی و

معرفی منابع آموزشی یکسان برای دوره های آموزشی و ابلاغ آنها

۴ ۱۵ بررسی استعلامها، شکایتها یا گزارشهای مرتبط با موضوع آموزش و ترویج از کلیه استان ها و ارائه طریق در

راستای اصلاح موارد مطرح شده

۵ ۱۵ تهیه و ابلاغ شیوهنامهها، دستورالعملها و بخشنامه های مورد نیاز

۶ ۱۵ اعلام نظر در مورد دوره ها یا همایشها و کارگاههای تخصصی به منظور تایید یا عدم تایید مواردی که مطابق با

ضوابط اعلام شده برگزار نگردیده است.

۷ ۱۵ تشکیل شورای آموزش و ترویج و تصویب و ابلاغ تصمیمات آن

۸ ۱۵ برگزاری جلسات دوره ای هماهنگی و هم اندیهی درخصوص موضوعات آموزش و ترویج با حضور نمایندگان

ادارات کل، سازمان، سازمانهای استان،کمیته آموزش و ترویج استان ها و سایر ذینفعان حوزه آموزش و ترویج

ماده ۹۶ تاریخ لازم الاجرا بودن شیوه نامه

این شیوه نامه در ۱۶ ماده تصویب و از تاریخ  ۱/۱/۱۳۹۸  لازم الاجرا میباشد. در موارد سکوت یا ابهام در این شیوه نامه، نظر دفتر ملاک عمل می باشد.__

دانلود فایل pdf شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی از لینک دانلود رایگان زیر

دیدگاهتان را بنویسید