آشنایی با الزامات حفاظ، جان پناه و دستگیره ها مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات حفاظ، جان پناه و دستگیره ها مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات حفاظ، جان پناه و دستگیره ها مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات حفاظ ها، جانپناه ها و میله های دستگیره می پردازیم.

الزامات حفاظ ها، جانپناه ها و میله های دستگیره :

الف) ارتفاع دست اندازها یا جان پناه ها از سطح فضا یا بام در دسترس، باید حداقل ۱/۱ متر از لبه پله یا سطح شیبدار حداقل ۰/۹ متر باشد.

ب) فاصله خالی بین دو نرده عمودی دست انداز و جان پناه نباید بیشتر از ۰/۱۱ متر باشد. در صورت وجود نرده های تزئینی نباید از هیچ قسمت آن کره ای به قطر بیش از ۰/۱۱ متر عبور کند.

پ) در صورت استفاده از میله های افقی در دست انداز و جان پناه، طراحی باید به گونه ای باشد که از بالا رفتن کودکان و احتمال سقوط آنها با تدابیری چون شیب داخلی یا هلای برگشته جلوگیری کند.

ت) استفاده از شیشه ایمن و غیرریزنده در جان پناه ها و دست اندازهای دارای شیشه به هر قطع و اندازه الزامی است.

ث) ارتفاع میله های دستگرد که از لب پله و یا سطح کف تمام شده شیب راه اندازه گیری می شود، باید ۰/۹ متر باشد. این ارتفاع در تمام طول میله دستگرد باید به صورت یکنواخت امتداد داشته باشد.

ج) سطحی از میله دستگرد که با دست گرفته می شود باید پیوسته و یکنواخت باشد و به وسیله هیچ قطعه یا عنصری قطع نشود.

چ) فاصله آزاد میان یک میله دستگرد و دیوار یا سطح دیگر باید حداقل ۴۰ میلیمتر باشد.

ح) میله دستگرد و دیوار یا هر سطح دیگر مجاور آن باید عاری از هر گونه جسم تیز با برنده باشند.

خ) میله دستگرد با مقطع دایره باید دارای قطر خارجی بین ۳۵ تا ۴۰ میلیمتر باشد، در غیر اینصورت مقطع میله باید قابلیت گرفتن میله دستگرد را به اندازه معادل آن فراهم سازد. اگر مقطع میله دستگرد دایره ای نیست، اندازه محیطی آن باید حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۱۶۰ میلیمتر و حداکثر اندازه قطر آن ۵۷ میلیمتر باشد. لبه های میله دستگرد باید با شعاع حداقل ۲/۵ میلیمتر گرد شده باشند.

د) انتهای میله دستگرد باید به سمت یک دیوار، حفاظ یا سطح تردد چرخیده یا خم شود یا تا میله دستگرد خیز مجاور پلکان یا شیب راه امتداد داشته باشد، تا از ایجاد جراحت یا گیر کردن اشیا، لباس افراد به میله های دستگرد جلوگیری شود.

ذ) در جایی که میله دستگرد بین خیزهای مجاور پیوسته نیست، باید حداقل ۰/۳ متر به صورت افقی از لبه های ابتدا و انتهای شیب راه و از بالاترین پیشانی پله امتداد داشته باشد. در پله های میله دستگرد باید از سمت پایین شیب آن به اندازه عمق یک کف پله بعد از پایین ترین پیشانی پله ادامه یابد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای پخت و آشپزخانه ها مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید