آشنایی با الکترود زمین – طبق مبحث ۱۳

آشنایی با الکترود زمین – طبق مبحث ۱۳

آشنایی با الکترود زمین – طبق مبحث ۱۳

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان) جزو منابع رشته معماری (نظارت و اجرا) و همچنین رشته عمران (اجرا) و همچنین صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات برقی می باشد.

در این نوشتار به بررسی الکترود زمین می پردازیم.

الکترود زمین:

عبارتست از یک قطعه هادی یا گروهی متشکل از قطعات هادی که در تماس مستقیم با زمین بوده و با آن اتصال الکتریکی برقرار می کند.

الف) الکترود زمین باید از طرفی با الزامات حفاظتی سیستم و از طرفدیگر با مقررات ایمنی در برابر برق گرفتگی در اثر تماس با بدنه های هادی مطابقت کند.

ب) مقاومت الکتریکی الکترود زمین به عوامل فراوان مخصوصا به نوع ترکیبات خاک اطراف الکترود، رطوبت خاک و ابعاد الکترود بستگی دارد.

پ) برای حجم معینی از فلز الکترود هر چه یکی از ابعاد الکترود بزرگتر از دو بعد دیگر باشد و تماس الکترود در این بعد با خاک بیشتر باشد، مقاومت کل الکترود نسبت به جرم کلی زمین کمتر خواهد شد.

ت) در صورت استفاده از چند الکترود بصورت موازی هم و یا هم بندی اجزای فلزی دیگر با این الکترودها که دارای جنس های متفاوتی از هم بوده و به هم متصل می گردند، باید به  خورندگی متقابل در اثر جریان های گالوانیک دقت کرد.

ث) برای کم کردن مقاومت الکترود زمین در صورتی که خاک اطراف الکترود مناسب نباشد می توان از مواد شیمیایی مجاز و یا مواد کاهنده مقاومت مخصوص خاک که سازگار با محیط زیست باشند استفاده کرد.

ج) از نصب الکترود در محیط های زیر باید اجتناب شود:

-زمین های اشباع و یا مملو از آب

-بستر رودخانه و آب های زیرزمینی

-چاه های آب

-چاه های فاضلاب

-زمین هایی که دارای خاک دستی می باشند.

چ) انواع الکترود های زمین از نظر شکل و طرز قرار گرفتن آن ها در زمین:

-الکترودهای صفحه ای: در مناطق با خاک مرطوب و نمناک از الکترود صفحه ای کم عمق استفاده می شود.

-الکترودهای قائم: به خاطر تماس بیشتر لایه های خاک در طول قائم الکترود و همچنین در مواردی که فضای افقی کافی در دسترس نباشد از متداول ترین نوع الکترودها می باشد.

-الکترودهای افقی: استفاده از این الکترود وقتی مطرح است که امکانات و محوطه با وسعت کافی جهت اجرای آن وجود داشته باشد.

ح) ته چاه با مواد کاهنده مقاومت به ارتفاع مناسب پر شده و بعد از سفت شدن مواد کاهنده مقاومت، بقیه چاه با مخلوطی از خاک رس و خاک سرند شده حاصل از حفاری، پر و فشرده شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای  تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ مقررات ملی آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

آشنایی با انتخاب تجهیزات الکتریکی ساختمان

آشنایی با ضوابط سیم کشی ساختمان مطابق با مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با نیروی برق اضطراری (برق اضطراری)

دیدگاهتان را بنویسید