پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰

در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰ از قانون نظام مهندسی ۲ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که قانون نظام مهندسی ساختمان از منابع آزمون صلاحیت های اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، ترافیک، شهرسازی، نقشه برداری و صلاحیت های طراحی، نظارت، اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۵۷-یکی از اعضای هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به علت تعلیق، از هیات رئیسه خارج شده است. برای انتخاب جایگزین چنانچه ظرف مدت یک ماه در هیات مدیره توافق حاصل نشود، کدام گزینه صحیح است؟

۱) وزارت راه و شهرسازی پس از اعلام نظر بازرس سازمان و ظرف حداکثر ۳ ماه نسبت به تعیین و معرفی عضو مورد نظر از بین اعضای هیات مدیره اقدام می نماید.

۲) هیات مدیره ظرف مدت یک ماه مراتب را به شورای مرکزی منعکس می نماید و شورای مرکزی موظف است در اولین جلسه عضو مورد نظر را با اکثریت آرا انتخاب و معرفی نماید.

۳) عضو مورد نظر در اولین جلسه هیات مدیره که با حضور نمایندگان شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تشکیل می شود انتخاب و معرفی می گردد.

۴) هیات مدیره مکلف است موضوع را بلافاصله به شورای مرکزی منعکس نماید و شورای مرکزی مکلف است ظرف مدت یک ماه عضو مورد نظر را از بین اعضای هیات مدیره تعیین و معرفی نماید.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

هیات مدیره:قانون نظام مهندسی ص۸۱

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با تبصره ۲ ماده ۷۱ قانون نظام مهندسی صفحه ۸۱

۵۸-هیات رئیسه گروه های تخصصی در سازمان نظام مهندسی استان چند نفر هستند و چگونه انتخاب می شوند؟

۱) ۵ تا ۷ نفر هستند و توسط هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

۲) متناسب با تعداد اعضای استان بین ۳ تا ۷ نفر توسط اعضای نظام مهندسی استان برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

۳) متناسب با تعداد اعضای هر یک از رشته های موضوع قانون بین ۳ تا ۷ نفر توسط همه اعضا برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

۴) ۷ نفر هستند که توسط اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته برای سه سال انتخاب می شوند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

هیات رئیسه:قانون نظام مهندسی ص۷۰

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با ماده ۷۰ قانون نظام مهندسی صفحه ۸۸

ماده ۷۰: هر یک از گروه های تخصصی دارای یک هیات رئیسه متشکل از ۷ نفر خواهد بود که از این اعضای نظام مهندسی در همان رشته به مدت سه سال انتخاب می شوند.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین قانون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات اصلاحیه قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوال قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر۹۶

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر۹۸

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید