آشنایی با وظایف و نحوه انتخاب مجری ساختمان براساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با وظایف و نحوه انتخاب مجری ساختمان براساس مبحث دوم

آشنایی با وظایف و نحوه انتخاب مجری ساختمان براساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)

برای طراحی و اجرای ساختمان طبق ضوابط مقررات ملی ساختمان، حضور و همکاری مهندسین طراح، مجری و ناظر در طی مراحل ساخت طبق مسئولیت های مندرج در مقررات ملی ساختمان الزامی است. در این مطلب به یکی از ارکان اصلی ساخت و ساز یعنی مجری می پردازیم.

طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان نظامات اداری ویرایش ۱۳۸۴، وظایف و نحوه انتخاب مجری حقیقی ساختمان را به قرار زیر است:

بندهای آورده شده در این مطلب عینا از مبحث دوم برداشت شده است.

۱ـ ۲۵-مجری: شخص دارای مجوز دفتر اجرای سـاختمان یاپروانـه اشـتغال شـخص حقـوقی از وزارت مسکن و شهرسازی.

۱-۷- وظایف و مسوولیتهای مجریان ساختمان به شرح زیر می باشد:
۱-۱-۷-مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه سـاختمان، نقشـه هـای اجرایـی و مشخصـات فنـی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت های احتمالی بـین پروانـه سـاختمان و
نقشه ها یا نقشه ها با یکدیگر یا بین نقشه ها و مشخصات فنی و یا وجود نقص در آنها به طراح یـا طراحـان آن. در صورتی که این موارد منجر به تغییراتی در طراحی ساختمان گردد مراتب باید به صاحبکـار نیـز اعلام شود.
۲-۱-۷-ارایه برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی کارهای اجرایی ساختمان از آغاز تا پایان کـار و همچنـین اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحبکار و ناظر هماهنگ کننـده و فـراهم نمـودن شـرایط نظـارت بـر عملیات اجرایی ساختمان برای آنها به ویژه قسمت هایی از سـاختمان کـه پوشـیده خواهنـد شـد و ایجـاد
هماهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده برای ناظر هماهنگ کننده و سایر ناظران.
۳-۱-۷- رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و سـاختمانهای پیرامـون آن و همچنـین رعایـت مسـایل زیست محیطی کارگاه.
۴-۱-۷- صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب.
۵-۱-۷- اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب کـار، نـاظر مربـوط و نـاظر هماهنـگ کننـده در هـر گونـه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی کار و اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب کار و طراح مربوط و مسـؤول دفتر طراحی در هرگونه تغییراتی در نقشه ها یا مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان مربوط به کار در
دست اجرا.
۶-۱-۷- استفاده از مهندسان و کاردان های فنی رشـته هـای مختلـف سـاختمان و معمـاران تجربـی دارای
پروانه اشتغال و کارگران، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی .
۷-۱-۷- امضا«شرایط عمومی قرارداد به شرح مندرج در فصل هشتم این مجموعه شـیوهنامـه» کـه جـزو لاینفک قرارداد منعقده بین صاحبکار و مجری بوده و باید به امضای طرفین رسیده باشد.
۸-۱-۷- تهیه و امضای سه سری نقشه کامل کار اجرا شده ساختمان (چون ساخت) و یک لوح فشـرده از نقشه های معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی و اخذ تاییدیـه لازم از نـاظران حقیقـی ذیربط یا ناظر حقوقی.
۹-۱-۷- جبران خسارات ناشی از عملکرد خود به صاحب کار یا اشخاص دیگر پس از تأیید مراجـع دارای صلاحیت .
۱۰-۱-۷- رعایت شرایط خصوصی قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه هـای مصـوب و ضوابط و مقررات شهرسازی در اجرای کار.
۱۱-۱-۷- رعایت مقررات ملی ساختمان و شیوهنامه هـا و بخشـنامه هـای قـانونی صـادره از سـوی وزارت مسکن و شهرسازی.

۱۲-۱-۷-اجرای موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصـالح مرغـوب در حد استانداردهای اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، کـه مراحـل مختلـف آن مورد تایید ناظران ذیربط حسب رشته آنان باشد و اخذ تاییدیه های مربوط بـه کنتـرل سـاختمان در
پایان هر مرحله از عملیات اجرایی از ناظران ذیربط.
۱۳-۱-۷-تکمیل دفترچـه اطلاعـات سـاختمان منضـم بـه شناسـنامه فنـی و ملکـی سـاختمان و اخـذ تاییدیه های لازم از ناظران ذیربط جهت صدور شناسنامه مـذکور بـه شـرح فصـل ششـم ایـن مجموعـه شیوهنامه.
۱۴-۱-۷- تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی و ملکی ساختمان به صاحبکـار پـس از انجـام مراحـل فوق.
۱۵-۱-۷- بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمانی که به مسوولیت مجری ساخته می شود براساس مـاده ۱۸ آیین نامه ماده ۳۳قانون ، از طریق ارایه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان و یا ارایه تضمین نامه کتبی و قانونی، به نفع صاحبکار یا صاحبکاران براساس ضوابط و مقررات زیر:
۱ -۱۵-۱-۷-مجریان مکلفند تمامی ساختمانهای احداثی خـود را تحـت پوشـش بیمـه کیفیـت اجـرای ساختمان، از طریق شرکت های بیمه تخصصی قرار دهند.
۲ -۱۵-۱-۷– معیارهای کنترل کیفیت ساختمان که برای برقراری پوشش بیمه لازم اسـت، اسـتانداردها،مقررات ملی سـاختمان، پروانـه سـاختمان و مـدارک فنـی منضـم بـه آن، چـک لیسـتها و نقشـه هـا و شیوهنامه های مصوب می باشد.
۳ -۱۵-۱-۷– مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل سـاختمان توسط مجری به صاحبکار یا صاحبکاران در بخش های مختلف ساختمان به شرح زیر است:
الف ـ سازه های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری، حداقل ده سال.
ب ـ نمای ساختمان، حداقل پنج سال.
ت ـ عایق های رطوبتی ساختمان، حداقل پنج سال.
ث ـ تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ، آسانسورها، حداقل سه سال.
۴ -۱۵-۱-۷- مجریانی که ساختمان های در دست احداث خود را به دلایل قابل استناد و قبولی کـه مـورد تایید سازمان استان باشد نتوانند تحت پوشش بیمه کیفیت ساختمان قرار دهند ، مکلفند از طریق ارایـه ضمانتنامه بانکی یا تضمین نامه کتبی که مفاد و کاربرگ آن توسط سازمان استان تهیه و حـداقل حـاوی تضمین های موضوع بند ۷ـ۱۶ـ ۳ همین شیوهنامه است و در سه نسـخه تهیـه و در یکـی از دفـاتر اسـناد رسمی مورد تایید قرار می گیرد به نفع صاحبان کار یا صاحبکاران، تضمین کیفیت ساختمان نمایند.

۴-۴-۸-مجری زمانی می تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید کـه گـزارش پیشـرفت فیزیکـی عملیـات اجرایی هر یک از واحدهای ساختمانی در دست اجرای او برابر ۷۵درصد باشد و مراتب مورد تاییـد نـاظر هماهنگ کننده و سازمان استان قرار گیرد.
۵ -۴-۸– چنانچه مجری در حدود ظرفیت اشتغال تعیین شده برای او، مسوولیت اجـرای همزمـان بـیش از یک ساختمان یا مجتمع ساختمانی را تقبل نماید، ملزم می باشد در هر ساختمان یـا مجتمـع سـاختمانی حسب پیچیدگی و حجم و ارتقاء کار ، طبق نظر سازمان استان ، یک نفر مهندس رشته معماری یا عمران یا کاردان فنی رشته های ذکرشده یا معمارتجربی را به صورت تمام وقت، به عنوان مسوول اجـرای کارگـاه در محل احداث بنا مستقرنماید.

۶-۴-۸- ظرفیت اشتغال به کار مجری حقیقی که مسؤول دفتر مهندسی اجرای ساختمان است، براساس کار تمام وقت در دفتراجرای ساختمان تعیین شده وچنانچه بخواهنددر زمینه طراحـی یـا نظـارت سـاختمان نیزفعالیـت نمایـد بایـدتمامی کارهـای اجرایـی در دسـت اقـدام او بـه پایـان رسـیده و گـواهی لازم را از ناظرهماهنگ کننده دریـافت نموده باشد و سپس نسبت به تشکیل دفتر مهندسی طراحـی سـاختمان یـا دفتر طرح و ساخت و اخذ مجوز از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.

۷-۴-۸- در صورتی که مجری از حدود وظایف و مسوولیت های منـدرج در ایـن شـیوهنامـه، مقـررات ملـی ساختمان و شرایط عمومی قراردادکه جزو لاینفک این شیوه نامه می باشد عدول نماید و یا مرتکب خـلاف شود ناظر یا ناظران ذیربط خلاف را به مجـری ساختمـان منعکس و با تعییـن فرصـت مناسـب رعایـت موارد ذیربط را از وی خواهند خـواست. درصورت عـدم تمکین مجـری بـه دسـتورات ابلاغـی، نـاظر یـا ناظران ذیربط موارد خلاف را با ذکر دلیل به ناظر هماهنگ کننده منعکس نموده و نـامبرده مـوارد را بـه سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان گزارش خواهد نمود. حل اختلاف نظر ناظر، ناظران و ناظر
هماهنگ کننده با مجری با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی مصوب ساختمان یا مجتمـع و یـا مجموعـه ساختمانی، با سازمان استان است و نظر سازمان استان تعیین کننده خواهد بود. نحوه رفـع اخـتلاف نظـر بین ناظر و مجری در فصل چهارم ذکر شده است.
۸-۴-۸- مرجع نظارت بر کار مجری، ناظران دارای پروانه اشتغال نظـارت از وزارت مسـکن و شهرسـازی می باشند، سازمان استان نیز بر عملکرد اشخاص فوق نظارت می نماید و وزارت مسکن و شهرسازی نیز بـر انجام امور ساختمانی نظارت عالیه خواهد داشت.

آشنایی با وظایف و نحوه انتخاب مجری ساختمان

داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان و مهندسان علاقمند به مباحث جدید مطرح شده در مقررات ملی ساختمان می توانند از مطالب زیر به عنوان راهنما استفاده نمایند:

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

تست های تالیفی آزمون نظام مهندسی

فیلم های آموزشی همه رشته ها

دیدگاهتان را بنویسید