اصول، راهبردها و سیاستهای طراحی محیط امن به منظور ارتقاء کیفیت زندگی

اصول، راهبردها و سیاستهای طراحی محیط امن به منظور ارتقاء کیفیت زندگی

چکیده به مدد پیشرفتهای صنعتی قرن اخیر، حفظ حیات مادی در شهرها تا حدود زیادی تسهیل شده لیکن حیات کیفی ایشان پا­به­پای آن رشد نکرده و نیازمند توجه بیشتری است. در این راستا بحث "کیفیت زندگی" مطرح گردیده که تمام ابعاد زندگی انسان من جمله [...]