نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

نمونه سوال مبحث۱۳مقررات ملی ساختمان ۱۱۰ نمونه سوال مبحث ۱۳ همراه با کلید و تعیین صفحه پاسخ از مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان مطابق بر آخرین ویرایش مبحث ۱۳(ویرایش ۹۵).به طور میانگین از هر صفحه یک سوال آمده.ضمن اینکه بنده درس تاسیسات و کتاب [...]