راهنمای حل مسائل دودکش در آزمون نظام مهندسی رشته تأسیسات مکانیکی – نظارت و طراحی

راهنمای حل مسائل دودکش در آزمون نظام مهندسی رشته تأسیسات مکانیکی – نظارت و طراحی

مقدمه: در آزمون های نظام مهندسی رشته تأسیسات مکانیکی، علاوه بر سؤالاتی که مبتنی بر خواندن اعداد از متن مباحث یا نشریات مطرح می شود و مستلزم خواندن و تسلط بر منابع مربوطه است، همواره بخشی از آزمون اختصاص به سؤالاتی دارد که از داوطلب [...]