ایجاد سرزندگی شبانه شهری با رویکرد طراحی فضاهای ۴۲ ساعته نمونه موردی خیابان آزادشهر مشهد

ایجاد سرزندگی شبانه شهری با رویکرد طراحی فضاهای ۴۲ ساعته نمونه موردی خیابان آزادشهر مشهد

چکیده امروزه به علت پیچیدگی زندگی شهری وعدم توانایی تمامی گروه های اجتماعی دراستفاده از ساعات روشنایی روز برای رفع نیازها وبرای برطرف نمودن پیامدهای اجتماعی،اقتصادی و... ناشی از خالی بودن شهر درساعات خاصی از روز،استفاده از [...]
نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان و میزان بهره گیری از فضای شهری )مطالعه موردی: پیاده راه خیابان سپهسالار تهران(

نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان و میزان بهره گیری از فضای شهری )مطالعه موردی: پیاده راه خیابان سپهسالار تهران(

چکیده در معماری و طراحی شهری توجه به نظر شهروندان یکی از مهم ترین عوامل جهت طراحی می باشد. بدین معنی که فضا و محیط اطراف از چه ویژگی هایی برخوردار باشند تا مردم را به خود جذب کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرزندگی در ایجاد [...]
نورپردازی و نقش آن در زیبایی سیمای شهر

نورپردازی و نقش آن در زیبایی سیمای شهر

چکیده بحث زیباسازی شهر یکی از مقولات مهم شهرسازی است که باید در ایران نیز نهادینه شود. زیرا محیط شهری می تواند به آرامش روح و روان و سلامت روانی شهروندان کمک کند. روشنایی مطلوب و مناسب با ایجاد وضوح دید برای مردم و روشن نمودن [...]
بررسی نقش نورپردازی در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهراصفهان)

بررسی نقش نورپردازی در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهراصفهان)

چکیده امروزه یک اجماع جهانی در این باره وجود دارد که چنانچه به همه قابلیتهای صنعت گردشگری و به ویژه گردشگری شهری توجه شود، می تواند به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرها محسوب گردد. موفقیت در این امر، مستلزم [...]
اصول، راهبردها و سیاستهای طراحی محیط امن به منظور ارتقاء کیفیت زندگی

اصول، راهبردها و سیاستهای طراحی محیط امن به منظور ارتقاء کیفیت زندگی

چکیده به مدد پیشرفتهای صنعتی قرن اخیر، حفظ حیات مادی در شهرها تا حدود زیادی تسهیل شده لیکن حیات کیفی ایشان پا­به­پای آن رشد نکرده و نیازمند توجه بیشتری است. در این راستا بحث "کیفیت زندگی" مطرح گردیده که تمام ابعاد زندگی انسان من جمله [...]