کلید واژه کتابهای مقررات معماری و شهرسازی و قوانین و مقررات شهری و شهرداریها (فروهر)

کلید واژه کتابهای مقررات معماری و شهرسازی و قوانین و مقررات شهری و شهرداریها (فروهر)
تاریخ انتشار: 6 سال قبل
فروشنده:
قیمت: 80,000 ریال
خرید

کلید واژه یکی از مباحث مهم برای آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی

گرداورنده :نوش آفرین فروهر