کتاب گودبرداری و سازه های نگهبان ویژه آزمون های نظام مهندسی(انتشارات نوآور)

کتاب گودبرداری و سازه های نگهبان ویژه آزمون های نظام مهندسی(انتشارات نوآور)
تاریخ انتشار: 9 سال قبل
فروشنده:
قیمت: 230,000 ریال

نویسنده/مترجم:
دکتر حمیدرضا اشرفی
موضوع: معماری-نظارت
تاریخ چاپ: ۱۳۹۴
نوبت چاپ: ۱۰
تعداد صفحات: ۲۷۲
سی دی: ندارد
شابک: 9786001682247
ناشر: نوآور
مبلغ(ريال): ۱۵۰,۰۰۰ +80000 هزینه ارسال پستی

به نام خدا گودبرداري و سازههاي نگهبان (ويژة آزمونهاي نظام مهندسي پاية 3 ) (عمران اجرا، عمران نظارت، عمران محاسبات، معماري اجرا، معماري نظارت ) مؤلّف: دكتر حميدرضا اشرفي ( عضو كميتة تخصصي تدوين مبحث نهم مقرّرات ملّي ساختمان، مدرس رسمي سازمان نظام مهندسي، و عضو هيأت علمي دانشگاه رازي ) گودبرداري و سازههاي نگهبان، از جمله مباحث بسيار مهم در محاسبات مهندسي عمران، و نيز نظارت و اجراي ساختمان در مهندسي عمران و معماري است كه اهميت بسيار زيادي در طرحها و پروژههاي عمراني و ساختماني دارد. عدم آموزش اين درس در مقاطع مختلف دانشگاهيِ رشتههاي مهندسي عمران و معماري، و نيز نبود كتابهاي كاربردي كافي، از جملة مشكلات مهندسان در فراگيري و آشنايي با اين مبحث است . مؤلّف كتاب داراي 26 سال سابقة تدريس دانشگاهي، 14 سال سابقة آموزش وسيع گودبرداري به مهندسان سراسر كشور، و نيز سالها سابقة تحقيق، تأليف، طرّاحي، نظارت و اجرا در اين زمينه است. اولين كتاب مؤلّف در اين زمينه، «اصول و مباني گودبرداري و سازههاي نگهبان» است كه در سال 1385 از طرف دفتر امور مقرّرات ملّي ساختمان وزارت راه و شهرسازي منتشر گرديد. با توجه به برگزاري كلا سهاي متعدد از حدود 14 سال پيش تا كنون در اين زمينه، در قالب دورههاي آموزشِ حين خدمت مهندسانِ شاغل در وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط، و نيز برگزاري بسيار وسيع دورههاي الزامي ارتقاء پاية مهندسان در سالهاي اخير، زمينة ترويج اين درس در سطح جامعة فنّي و مهندسي كشور بهخوبي فراهم گرديده است. برايناساس، تأليف كتابهاي جديدتر و متنوعتر و همهجانبهتر در زمينة گودبرداري و سازههاي نگهبان و ابعاد مختلف آن امري بسيار ضروري به شمار مي .آيد كتاب حاضر، اگر چه يك كتاب آموزشيِ علمي و حرفهاي در اين زمينه است، ولي مخاطب اصلي كتاب، آن گروه از مهندسانِ عمران و معماري است كه ميخواهند در آزمونهاي ورود به حرفه براي اخذ پروانة اشتغال به كار مهندسي شركت كرده و در آن موفّقيت كسب كنند. لذا هدف اصلي اين كتاب آن است كه آنان با مطالعة كتاب بتوانند بر موضوع تسلّط يافته و امكان موفّقيت آنان در اين آزمون، هر چه بيشتر فراهم آيد . كتاب به گونهاي نوشته شده است كه تمامي مباني و مباحث پايه و مرتبط در اين زمينه را پوشش ميدهد. همچنين، سعي شده است كه تا حد امكان، خواننده براي مطالعة آن نيازي به مراجعه به كتب و منابع ديگري نداشته باشد . از سوي ديگر، تلاش بسيار زيادي شده است كه خوانندگان، با پاية علمي متعارف، بتوانند كتاب را به صورت خودآموز و بدون نياز به شركت در كلاسهاي آموزشي در اين زمينه مورد استفاده قرار دهند. همچنين سعي عمده بر اين بوده است كه مطالب به صورت مفهومي و همراه با درك و قضاوت مهندسي بيان شود. تأكيد بر مقرّرات ملّي ساختمان نيز يكي ديگر از ويژگيهاي اصلي اين كتاب است كه با همان هدف موفّقيت خوانندگان در آزمون مزبور اتّخاذ شده است. استفاده از عكسها و تصاوير متنوع در اين زمينه نيز بر اساس همين هدف، و به منظور كمك به يادگيريِ راحتتر و عميقترِ خواننده ميباشد . در انتهاي كتاب نيز، به منظور آشنايي هر چه بيشتر خوانندگان با سؤالات آزمونها، تعدادي تست تأليفي توسط مؤلّف و نيز تستهاي آزمونهاي اد وار گذشته، به همراه پاسخنام ة تشريحي تمامي تستها، و سپس فهرست منابع و مĤخذ كتاب ارائه شده است. كتاب در 35 فصل تأليف شده است. عناوين فصول كتاب عبارتند از . 1: مباني و مفاه يا هيپا مي گودبرداري و سازههاي نگهبان .2، شناساييهاي ژئوتكنيكي زمين . 3، طبقهبندي .4، ها خاك تعيين مشخّصات مكانيكي . 5، ها خاك مقاومت برشي . 6، ها خاك رانش خاك بار .7، ناشي از رانش خاك، وارد بر سازههاي نگهبان 8، . عمق بحراني يا عمق پايدار گود 9، . شيب پايدار و پايداري ، ها شيب 10. ارزيابي خطر گود، 11. ضوابط HSE رد گودبرداري و سازههاي نگهبان، . 12 مديريت گودبرداري كارگاههاي ساختماني، . 13 تأسيسات برقي و مكانيكي و شهري، و تأثير بر ها آن پروژههاي گودبرداري، . 14 گودبرداري در مجاورت ساختمانهاي مجاور، . 15 تأثير آب بر گودبرداري، . 16 حريم لبة گود، . 17 مسائل و مشكلات مت داول، و مودهاي گسيختگي و فروريزش گودها، . 18 توزيع تنش در خاك ، ها . 19 پتانسيلهاي خطر در گودها و ، ها ترانشه . 20 هوازدگي ، ها خاك يپا. 21 ش و كنترل گودبردار ، ها ي . 22 مباحث پايه اي انواع روشهاي اجراي سازههاي نگهبان، . 23 سازههاي نگهبان خرپايي، .24 سازههاي نگ هبان به روش مهار متقابل، .25 سازههاي نگهبان از نوع شمع، . 26 سازههاي نگهبان از نوع ديوارههاي ديافراگمي، . 27 سازههاي نگهبان نوع سپرهاي شمعريزي، . 28 سازههاي نگهبان نوع سپركوبي، . 29 يها سازه نگهبان نوع يلين نگ يد اي وارها ي خاكدوز يشده، . 30 يها سازه نگهبا ن نوع آنكُراژ اي دوخت به پشت، 31. يها سازه نگهبان نوع يد وار برلني، 32. صحت و كفايت يها سازه نگهبان، 33. مباني محاسبات يها سازه نگهبان، 34. دستورالعمل اجرا يي گودبردار يها ي ساختماني، . 35 ضوابط و يها دستورالعمل گودبردار ، ي حفر چاه، و اجرا ي يها سازه نگهبان.

نکته مهم: لطفا بعد از خرید آدرس پستی خود را به شماره ۰۹۱۵۱۳۶۱۳۴۴  پیامک کنید