فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )
تاریخ انتشار: 6 سال قبل
فروشنده:
قیمت: 900,000 ریال

فیلم آموزشی آمادگی مبحث ۴

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الزامات عمومی ساختمان) که توسط موسسه آموزشی سیویل ۸۰۸ تهیه شده

مدرس این دوره جناب خانم مهندس الناز قائمی میباشند و مدت فیلم آموزشی مبحث چهار  ۰۶:۰۵:۱۶ دقیقه میباشد.

این ویدئو شامل تدریس صفحه به صفحه مبحث چهارم, می باشد که نکاتی همچون مطالب زیر در آن بیان میشود

  • اشاره به نکات مهم و کلیدی هر قسمت
  • تشریح مطالب مشابه و متناقض
  • ارایه تستهای نمونه از هر مطلب و نحوه پاسخ به آنها
  •  تحلیل دستوالعملها در قالب تصاویر و مثال

برای دیدن توضیحات بیشتر و نمونه فیلم کلیک کنید