فیلم آمادگی مبحث ۱۸ مقررارت ملی ساختمان (الناز قائمی کد:S36-17)

فیلم آموزشی مبحث ۱۸
تاریخ انتشار: 4 سال قبل
فروشنده:
قیمت: 450,000 ریال

فیلم آمادگی مبحث ۱۸ مقررارت ملی ساختمان

این فیلم با همکاری موسسه ۸۰۸ تهیه و در اختیار سایت کلید واژه قرار گرفته است