راهنمای حل مسائل سایکرومتری و تبرید – جلد دوم:

راهنمای حل مسائل سایکرومتری و تبرید - جلد دوم:
تاریخ انتشار: 4 سال قبل
قالب: PDF
تعداد صفحات: 43
پیشنمایش: [ دانلود ]
قیمت: 580,000 ریال

مقدمه

در آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات مکانیکی، بیشتر از ۵۰% از سوالات مستقیماً و حتی اصلاً در مباحث مقررات ملی ساختمان نیامده اند! در واقع مسائلی هستند که از مبانی ترمودینامیک، سیالات و انتقال حرارت موجود در کتب دانشگاهی مطرح می شوند.  این مسئله آن جایی بغرنج می شود که داوطلبین  این آزمون  مطابق قانون حداقل سه سال از اخذ لیسانسشان گذشته و بسیاری از آنان مدت زیادی را از محیط درس و دانشگاه دور بوده اند و شاغل بودن آن ها مزید بر علت می شود که فرصت مطالعه و تسلط بر چنین مباحث مهم و سوال خیزی را از دست می دهند.