راهنمای حل مسائل آب رسانی – زون بندی ساختمان های بلند مرتبه

راهنمای حل مسائل آب رسانی - زون بندی ساختمان های بلند مرتبه
تاریخ انتشار: 3 سال قبل
قالب: pdf
تعداد صفحات: 19
پیشنمایش: [ دانلود ]
قیمت: 550,000 ریال

اولین جزوه از مجموعه جزوات مبحث شانزدهم (در دست تألیف) جزوه مهم زون بندی ساختمان های بلند مرتبه است.

به دلیل نزدیکی به آزمون این جزوه به صورت اختصاصی ارائه می شود. مطالب موجود در این جزوه و فرمول زون بندی ساختمان های بلند مرتبه اولین بار در این جزوه ارائه شده و حق تألیف برای نویسنده محفوظ است