بررسی نقش نورپردازی در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهراصفهان)

بررسی نقش نورپردازی در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهراصفهان)
تاریخ انتشار: 7 سال قبل
قالب: pdf
تعداد صفحات: 20
پیشنمایش: [ دانلود ]
فروشنده:
قیمت: 48,000 ریال

چکیده

امروزه یک اجماع جهانی در این باره وجود دارد که چنانچه به همه قابلیتهای صنعت گردشگری و به ویژه

گردشگری شهری توجه شود، می تواند به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرها محسوب

گردد. موفقیت در این امر، مستلزم توجه به فرآیندهای ایجاد ارزش و جذابیت افزوده در جاذبه های گردشگری

است و یکی از تاثیرگذارترین آنها نورپردازی است. از این روی، در این پژوهش به نقش نورپردازی بر توسعه

گردشگری شهر اصفهان پرداخته شده است. روش این پژوهش، توصیفی، تحلیلی و پیمایشی اس ت و در تحلیل

استفاده شده است . یافت هها ی پژوهش حاکی از آن است که چنانچه نسبت به Spss دادهها از نرمافزار

نورپردازی-نه به عنوان یک فعالیت تزیینی و جنبی، بلکه به عنوان یک راه کار مؤثر در معماری مجدد شهر ها به

هنگام شب- رویکردی علمی و برنامه ریزی شده اتخاذ گردد، می تواند ضمن بهبود کیفیت زندگی شهری، نقش

مهمی در افزایش جذابیت، زمان فعالیت و امنیت شهری برای گردشگران وبه تبع آن توسعه گردشگری شهری را

نیز به همراه داشته باشد.

واژههای کلیدی: نورپردازی، گردشگری، اصفهان