ایجاد سرزندگی شبانه شهری با رویکرد طراحی فضاهای ۴۲ ساعته نمونه موردی خیابان آزادشهر مشهد

ایجاد سرزندگی شبانه شهری با رویکرد طراحی فضاهای ۴۲ ساعته نمونه موردی خیابان آزادشهر مشهد
تاریخ انتشار: 7 سال قبل
قالب: pdf
تعداد صفحات: 9
پیشنمایش: [ دانلود ]
فروشنده:
قیمت: 48,000 ریال

چکیده

امروزه به علت پیچیدگی زندگی شهری وعدم توانایی تمامی گروه های اجتماعی دراستفاده از ساعات روشنایی روز برای رفع

نیازها وبرای برطرف نمودن پیامدهای اجتماعی،اقتصادی و… ناشی از خالی بودن شهر درساعات خاصی از روز،استفاده از زمانهای مرده شهری

را میتوان به عنوان راهکاری درجهت بهبود عملکرد فضای شهری در پاسخ به نیاز سرزندگی محیط شهری استفاده نمود.شهر مشهد به عنوان

پایتخت معنوی ایران با وجود پتانسیل های اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی زمینه ساز انجام پروژه های بازطراحی در راستای ارتقا عملکرد خیابانها

و مراکز فعال شبانه روزی می باشد. هدف در این نوشتار ارائه راهکارهای کمی وکیفی برای خیابان آزادشهر مشهد و دستاورد تبدیل این

قسمت به خیابان ۴۲ ساعته وگام برداشتن در جهت پویایی شهر با استفاده از روش ترکیبی)اکتشافی_تبیینی( می باشد .

کلمات کلیدی: زمان های مرده شهری،سرزندگی محیط شهری ، فضای ۴۲ ساعته ،فضای شهری شبانه