اصول، راهبردها و سیاستهای طراحی محیط امن به منظور ارتقاء کیفیت زندگی

اصول، راهبردها و سیاستهای طراحی محیط امن به منظور ارتقاء کیفیت زندگی
تاریخ انتشار: 7 سال قبل
قالب: word
تعداد صفحات: 19
پیشنمایش: [ دانلود ]
فروشنده:
قیمت: 48,000 ریال

چکیده

به مدد پیشرفتهای صنعتی قرن اخیر، حفظ حیات مادی در شهرها تا حدود زیادی تسهیل شده لیکن حیات کیفی ایشان پا­به­پای آن رشد نکرده و نیازمند توجه بیشتری است. در این راستا بحث “کیفیت زندگی” مطرح گردیده که تمام ابعاد زندگی انسان من جمله محیط پیرامون آنها را در برمی­گیرد. محیطی که شکل­دهی آنرا طراحان شهری و کارشناسان این فن برعهده دارند. بی­تردید رسالت طراح فراتر از شکل­دهی صرف به کالبد فضاهاست، چراکه غفلت از روح حاکم بر آنها، فضا را عاری از کیفیت خواهد کرد و ارتقاء کیفی فضاهای مذکور جز از طریق شناسایی و توجه به نیازهای همه جانبه­ی انسانی میسر نخواهد بود؛ در این میان امنیت یکی از اساسی­ترین نیازهایی است که تأمین آن در کیفیت محیط نقش بسزایی دارد و تأثیر فرم محیط شهری بر آن پذیرفته شده است؛ تأثیری که می­تواند در جهت مثبت یا منفی باشد؛ بواقع چگونگی طراحی محیط هم می­تواند امنیت را بهبود بخشد و هم می­تواند ناامنی را دامن زند؛ فلذا طراحی محیط امن باید مطابق با اصولی صورت پذیرد که مؤلفه­های محیطی مشکل­ساز برای بروز ناامنی را تقویت و مؤلفه­هایی زمینه­سازِ بروز ناامنی را تضعیف سازد.مقاله­ی حاضر با هدف جمع­بندی، توسعه و بازتدوین­ این اصول با نگرشی توصیفی- تحلیلی تدوین شدهاست و در نهایت به شش اصل آینده­نگری، جامع­نگری، انسان­گرائی،عدالت­­محوری،مشارکت و مدیریت بر محیط نائل آمده که راهبردهائی چون چشم­انداز سازی، عدم غفلت از کلیت محیط، طراحی انسانی، فراگیر و همراه با مردم، قاعده­مندی، تعادل و … را در دستورکار خود دارند وذیل هر یک، سیاستهایی نیز ارائه شده است.

 

واژه­های کلیدی:کیفیت زندگی، کیفیت محیط، طراحی شهری، امنیت