راهنمای حل مسائل آب رسانی – زون بندی ساختمان های بلند مرتبه

راهنمای حل مسائل آب رسانی – زون بندی ساختمان های بلند مرتبه

اولین جزوه از مجموعه جزوات مبحث شانزدهم (در دست تألیف) جزوه مهم زون بندی ساختمان های بلند مرتبه است. به دلیل نزدیکی به آزمون این جزوه به صورت اختصاصی ارائه می شود. مطالب موجود در این جزوه و فرمول زون بندی ساختمان های بلند مرتبه [...]