دانلود فایل مبحث ۵ (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

مبحث ۵

دانلود فایل مبحث ۵ (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان که در مورد مصالح و فرآورده های ساختمانی میباشد یکی از کتب مهم آزمون نظام مهندسی مخصوصا برای رشته عمران (اجرا و نظارت) و معماری (اجرا و نظارت) میباشد داوطلبان عزیز از لینک زیر میتوانند فایل pdf مبحث ۵ رو دانلود کنند

دانلود فایل مبحث ۵

سرفصل های کتاب مبحث ۵ مصالح و فرآورده های ساختمانی  ویرایش ۱۳۹۲

فصل اول-کلیات

۱-۱-۵ هدف و دامنه کاربرد

۲-۱-۵ دسته‌بندی مصالح

۳-۱-۵ استانداردها

۴-۱-۵ویژگیها و مشخصات فنی

۵-۱-۵ تأیید کیفیت

۶-۱-۵مطابقت با استاندارد

۷-۱-۵استفاده مجدد

۸-۱-۵مصالح و فراورده های جدید

۹-۱-۵انبار کردن

۱۰-۱-۵ساخت و تولید در کارگاه

 

فصل دوم-آجر

۱-۲-۵ تعریف

۲-۲-۵ دسته‌بندی

۳-۲-۵ استانداردها

۴-۲-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۵-۲-۵ سازگاری

۶-۲-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل سوم-بلوک های سفالی توخالی

۱-۳-۵ تعریف

۲-۳-۵ دسته‌بندی

۳-۳-۵ استانداردها

۴-۳-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۵-۳-۵ سازگاری

۶-۳-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل چهارم-کاشی سرامیکی

۱-۴-۵ تعریف

۲-۴-۵ دسته‌بندی

۳-۴-۵ استانداردها

۴-۴-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۵-۴-۵ سازگاری

۶-۴-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل پنجم-سنگ ساختمانی

۱-۵-۵ تعریف

۲-۵-۵ دسته‌بندی

۳-۵-۵ استانداردها

۴-۵-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۵-۵-۵ سازگاری

۶-۵-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل ششم-سنگدانه ها

۱-۶-۵ تعریف

۲-۶-۵ دسته‌بندی

۳-۶-۵ استانداردها

۴-۶-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۵-۶-۵ سازگاری

۶-۶-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل هفتم-سیمان وفرآورده های آن

۱-۷-۵ تعریف

۲-۷-۵ دسته بندی

۳-۷-۵ استانداردها

۴-۷-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۵-۷-۵ سازگاری

 

فصل هشتم- مواد افزودنی شیمیایی بتن

۱-۸-۵ تعریف

۲-۸-۵ دسته بندی

۳-۸-۵ استانداردها

۴-۸-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۵-۸-۵ سازگاری

۶-۸-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل نهم- آهک و فرآورده های آن

۱-۹-۵تعریف

۲-۹-۵ فرآورده های آهکی

۳-۹-۵ استانداردها

۴-۹-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۵-۹-۵ سازگاری

۶-۹-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل دهم- گچ و فرآورده های آن

۱-۱۰-۵ تعریف

۲-۱۰-۵ دسته بندی

۳-۱۰-۵ استانداردها

۴-۱۰-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۵-۱۰-۵ سازگاری

۶-۱۰-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل یازدهم- ملات های ساختمان

۱-۱۱-۵ تعریف

۲-۱۱-۵ دسته بندی

۳-۱۱-۵ استانداردها

۴-۱۱-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۵-۱۱-۵ سازگاری

۶-۱۱-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل دوازدهم- فلزها و مصالح جوشکاری

۱-۱۲-۵ فلزها

۲-۱۲-۵ مصالح جوشکاری

فصل سیزدهم- چوب و فرآورده های آن

۱-۱۳-۵ تعریف

۲-۱۳-۵ دسته بندی

۳-۱۳-۵ استانداردها

۴-۱۳-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۵-۱۳-۵ سازگاری

۶-۱۳-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل چهاردهم-قیر و قطران

۱-۱۴-۵ تعریف

۲-۱۴-۵ دسته بندی

۳-۱۴-۵ استانداردها

۴-۱۴-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۵-۱۴-۵ سازگاری

۶-۱۴-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل پانزدهم- شیشه

۱-۱۵-۵ تعریف

۲-۱۵-۵ دسته‌بندی

۳-۱۵-۵ استانداردها

۴-۱۵-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۵-۱۵-۵ سازگاری

۶-۱۵-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل شانزدهم- رنگ و پوشش ساختمانی

۱-۱۶-۵ تعریف

۲-۱۶-۵ دسته‌بندی

۳-۱۶-۵ استانداردها

۴-۱۶-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۵-۱۶-۵ سازگاری

۶-۱۶-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل هفدهم- عایق های رطوبتی

۱-۱۷-۵ تعریف

۲-۱۷-۵ دسته‌بندی

۳-۱۷-۵ استانداردها

۴-۱۷-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۵-۱۷-۵ سازگاری

فصل هجدهم- عایق های حرارتی

۱-۱۸-۵ تعریف

۲-۱۸-۵ دسته‌بندی

۳-۱۸-۵ استانداردها

۴-۱۸-۵ ملاحظات زیست محیطی

۵-۱۸-۵ سازگاری

۶-۱۸-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل نوزدهم- پلیمرهای ساختمانی

۱-۱۹-۵ تعریف

۲-۱۹-۵ دسته‌بندی

۳-۱۹-۵ استانداردها

۴-۱۹-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۵-۱۹-۵سازگاری

۶-۱۹-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل بیستم- نانو مواد

۱-۲۰-۵ تعریف

۲-۲۰-۵ دسته‌بندی

۳-۲۰-۵ استانداردها

۴-۲۰-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۵-۲۰-۵ سازگاری

۶-۲۰-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

پیوست ۱ مشخصات مصالح و فرآورده های ساختمانی مصرفی در برخی سیستم های ساختمانی

پیوست ۲ استانداردهای مرجع

دیدگاهتان را بنویسید