آشنایی و دانلود جلد هفتم نشریه ۷-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

آشنایی و دانلود جلد هفتم نشریه ۷-۱۱۹ (دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری)

در ادامه بررسی دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری در این نوشتار قصد آن داریم که جلد هفتم این دستورالعمل را با عنوان آبنگاری را معرفی نماییم.

این جلد از دستورالعمل توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تدوین شده است و از مورخه ۱۳۸۱/۰۱/۰۱ لازم الاجرا شده است.

جلد هفتم شامل ۲ فصل، ۳ پیوست و ۸۹ صفحه به شرح ذیل می باشد.

آبنگاری (هیدروگرافی) شاخه ای از علوم کاربردی است که درباره اندازه گیری و توصیف عوارض فیزیکی دریاها و منابع آبی دیگر و مناطق ساحلی مجاور آنها و پدیده های مرتبط با دریا نظیر جزرو مد، جریان های آبی، حفاظت از محیط زیست و … بحث می کند.

فصل اول: استاندارد

این فصل از شش زیر بخش به شرح ذیل تشکیل شده است:

۱-۱-استاندارد: که شامل تعاریف خطا، خطوط عمق یابی، خطوط کنترل، درستی، دقت، سطح اطمینان، سطح مبنای چارت و عمق یابی، متادیتا و نقشه عمق یابی می باشد.

۲-۱- نوع و محصول فرآیند تولید:شامل چارت دریایی، نقشه عمق یابی، مقطع عرضی رودخانه، مشاهدات و محاسبات اطلاعات جزرومدی، نمونه برداری از بستر و آب

۳-۱- فهرست و تعریف علائم و عوارض: شامل علائم و عوارض ساحلی، علائم و عولرض کمک ناوبری، چراغ دریایی، فانوس دریایی، سازه های دریایی، کابل دریایی، لوله دریایی، کشتی های غرق شده و صخره های تیز و کم عمق می باشد

۴-۱- کیفیت اطلاعات: شامل عارضه با موقعیت کاملا مشخص و تقریبا مشخص، درستی هندسی عارضه، درستی اطلاعات توصیفی، درستی کامل بودن نقشه، بیضی خطا، خطای استاندارد دایره ای، خطای متوسط مربعی یک انحراف معیار، خطای متوسط مربعی مسطحاتی با دو انحراف معیار

۵-۱- نحوه ارائه اطلاعات: شامل سطح مبنای افقی، سیستم تصویر، سطح مبنای ارتفاعی، سطح مبنای عمقی، شیت بندی و نحوه اسم گذاری شیت ها، اطلاعات حاشیه ای نقشه، فرمت فایل های رقومی تحویلی، رسانه ذخیره سازی محصول

۶-۱- متادیتا: شامل تعریف متادیتا، کاربرد و اهداف متادیتا

فصل دوم: دستورالعمل های اجرایی

این فصل از پنج زیر بخش به شرح ذیل تشکیل شده است:

۱-۲-دستورالعمل تهیه نقشه عمق یابی: شامل شناسایی، طراحی نقاط کنترل ساحلی، تعیین ایستگاه های جزرومدی، خطوط اصلی عمق یابی، خطوط کنترلی، فاصله بین فیکس ها روی خطوط عمق یابی، فاصله عرضی عمق های از یکدیگر، انواع جستجو و گزارش عملیات آبنگاری

۲-۲- دستورالعمل تهیه مقطه عرضی رودخانه: شامل طراحی نقاط کنترلی اصلی، طراحی مقاطع، عملیات زیرزمینی، عمق یابی، محاسبات و پردازش اطلاعات، عملیات تکمیلی، پردازش کارتوگرافی، گزارش عملیات

۳-۲- دستورالعمل مشاهدات و محاسبات جزرومدی: شامل مشاهدات جزرومدی، مستندسازی تهیه گزارش،

۴-۲- دستورالعمل تعیین سرعت و جهت جریان های جزرومدی: شامل نحوه مشاهدات، استقرار در محل مشاهدات جریان، شرایط مشاهدات، عمق انازه گیری، مستندسازی و تهیه گزارش فنی، تهیه جد.ل سرعت و جهت جریان

۵-۲- دستورالعمل نمونه برداری از بستر و آب: شامل شناسایی و بررسی مدارک موجود، طراحی و تهیه نقشه شیت نمونه برداری، انتخاب و تجهیز شناور، برداشت نمونه ها، بسته بندی و تکمیل اطلاعات آنها، ارسال نمونه ها به آزمایشگاه

پیوست ها:

پیوست الف: ساید اسکن سونار

پیوست ب: مشخصات گرافیکی رنگ، خطوط و عوارض

پیوست پ: فرم ها

برای دانلود جلد هفتم نشریه ۱۱۹ -۷ کلیک کیند

دیدگاهتان را بنویسید