دانلود فایل مبحث ۱۶ ویرایش ۱۳۹۱

مبحث 16

دانلود فایل مبحث ۱۶  مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۹۱

مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان در مورد تاسیسات بهداشتی ( Plumbing systems ) می باشد و جزو منابع اصلی رشته تاسیسات مکانیکی در آزمون نظام مهندسی می باشد و برای آزمون اجرا و نظارت معماری و اجرا عمران هم کاربرد دارد

برای دانلود فایل مبحث ۱۶ اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب (سر فصل های) مبحث شانزدهم
فصل اول- الزامات قانونی
۱۶-۱-۱ دامنه
۱۶-۱-۲ استاندارد
۱۶-۱-۳ تغییر مقررات
۱۶-۱-۴ ساختمانهای موجود
۱۶-۱-۵ راهبری و نگهداری
۱۶-۱-۶ تخریب
۱۶-۱-۷ مصالح
۱۶-۱-۸ مدارک فنی
۱۶-۱-۹ بازرسی و آزمایش
فصل دوم- تعاریف
۱۶-۲-۱ کلیات
۱۶-۲-۲ فهرست تعاریف
فصل سوم- مقررات کلی
۱۶-۳-۱ دامنه کاربرد
۱۶-۳-۲ کلیات
۱۶- ۳ -۳ ایمنی و بهداشت
۱۶-۳-۳ فضای نصب لوازم بهداشتی
۱۶-۳-۴ شبکه های لوله کشی آب وفاضلاب

۱۶-۳-۵ مصالح
۱۶-۳-۶ حفاظت لوله کشی
۱۶-۳-۷ لوله گذاری در ترنچ
۱۶-۳-۸ حفاظت اجزای ساختمان
فصل چهارم- توزیع آب مصرفی در ساختمان
۱۶-۴-۱ دامنه
۱۶-۴-۲ آب مورد نیاز
۱۶-۴-۳ طراحی لوله کشی توزیع آب مصرفی
۱۶-۴-۴ انتخاب مصالح
۱۶-۴-۵ اجرای لوله کشی
۱۶-۴-۶ ذخیره سازی وتنظیم فشار
۱۶-۴-۷ حفاظت آب آشامیدنی
۱۶-۴-۸ لوله کشی توزیع آب گرم مصرفی
۱۶-۴-۹-ضدعفونی ؛آزمایش، نگهداری

فصل پنجم- لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
۱۶-۵-۱ دامنه
۱۶-۵-۲ طراحی لوله کشی فاضلاب
۱۶-۵-۳ انتخاب مصالح
۱۶-۵-۴ اجرای لوله کشی
۱۶-۵-۵ آزمایش و نگهداری
فصل ششم- لوله کشی هواکش فاضلاب
۱۶-۶-۱ دامنه
۱۶-۶-۲ طراحی لوله کشی هواکش فاضلاب
۱۶-۶-۳ انتخاب مصالح
۱۶-۶-۴ اجرای لوله کشی
۱۶-۶-۵ آزمایش ونگهداری
فصل هفتم- لوازم بهداشتی
۱۶-۷-۱ دامنه
۱۶-۷-۲ جنس وساخت
۱۶-۷-۳ تعداد لوازم بهداشتی

۱۶-۷-۴ نصب لوازم بهداشتی
۱۶-۷-۵ الزامات انتخاب و نصب
فصل هشتم- لوله کشی آب باران ساختمان
۱۶-۸-۱ دامنه
۱۶-۸-۲ طراحی لوله کشی آب باران
۱۶-۸-۳ انتخاب مصالح
۱۶-۸-۴ اجرای لوله کشی
۱۶-۸-۵ آزمایش ونگهداری
فصل نهم- بست وتکیه گاه
۱۶-۹-۱ حدود ودامنه کار
۱۶-۹-۲ نکات عمومی
۱۶-۹-۳ بست وتکیه گاه لوله قائم
۱۶-۹-۴ بست وتکیه گاه لوله های افقی
۱۶-۹-۵ محل بست‌ها وتکیه گاه‌ها

فایل مبحث ۱۶

پیوست های مبحث شانزدهم
پیوست۱- اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان
پ ۱–۱ کلیات
پ ۱–۲ تعیین حداکثر مصرف لحظه‌ای آب
پ ۱–۳ تعیین حداکثر مصرف لحظه‌ای محتمل
پ ۱–۴ افت فشار در طول لوله
پ ۱–۵ اندازه گداری لوله‌ها
پ –۶ نکات دیگری درباره اندازه گذاری لوله‌ها
پیوست ۲- علائم ترسیمی در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان
پ ۲–۱
پ ۲–۲
پ ۲–۳
پ ۲–۴ علائم ترسیمی
پیوست ۳- اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
پ ۳–۱ کلیات
پ ۳–۲ تعیین حداکثر جریان لحظه‌ای فاضلاب
پ ۳–۳ تعیین قطر اسمی لوله مورد نیاز
پ ۳–۴ نکات دیگری درباره اندازه گذاری لوله‌ها
پیوست ۴- علائم ترسیمی در لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
پ ۴–۱
پ ۴–۲
پ ۴–۳
پ ۴–۴ علائم ترسیمی
پیوست ۵- اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی هواکش فاضلاب
پ ۵–۱ کلیات
پ ۵–۲ تعیین مقدار D.F.U. برای لوازم بهداشتی مختلف
پ ۵–۳ تعیین قطر اسمی لوله موردنیاز
پ ۵–۴ نکات دیگری درباره اندازه گذاری لوله‌ها

پیوست ۶- علائم ترسیمی در لوله کشی هواکش فاضلاب
پ ۶–۱
پ ۶–۲
پ ۶–۳
پ ۶–۴ علائم ترسیمی
پیوست ۷- اندازه گذاری لوله هادر لوله کشی آب باران ساختمان
پ ۷–۱ کلیات
پ ۷–۲ تعیین قطر اسمی لوله‌های قائم
پ ۷–۳ تعیین قطر اسمی لوله‌‌های افقی
پیوست ۸- علائم ترسیمی در لوله کشی آب باران ساختمان
پ ۸–۱
پ ۸–۲
پ ۸–۳
پ ۸–۴ علائم ترسیمی
پیوست ۹- بازگردانی فاضلاب خاکستری
پ ۹–۱ کلیات
پ ۹-۲
پیوست ۱۰- واژه نامه فارسی-انگلیسی

برای دانلود فایل مبحث ۱۶ اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید