دانلود مبحث ۱۸ مقررات ملی ویرایش ۱۳۹۰

مبحث 18

دانلود مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان  ویرایش ۱۳۹۰ (عایق بندی و تنظیم صدا )

مبحث ۱۸ در باره عایق بندی و تنظیم صدا می باشد و جزو منابع آزمون اجرا عمران و معماری، نظارت معماری و طراحی معماری میباشد

برای دانلود فایل مبحث ۱۸ روی لینک دانلود کلیک کنید

مقدمه مبحث ۱۸
افزایش مشکلات آکوستیکی در ساختمان‌ها، ناشی از نوفه ترافیک، نوفه ساختمان‌های مجاور و همچنین نوفه سیستم تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، به حدی رسیده است که وجود مقرراتی کارساز به منظور تامین آسایش صوتی را اجتناب ناپذیر کرده است. در چند دهه اخیر در اکثر کشورهای صنعتی و پیشرفته، مقررات و ضوابطی برای حل این معضلات تدوین شده است. بدین منظور، مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان “عایق بندی و تنظیم صدا” برای نخستین بار در سال ۱۳۷۹ تدوین شد.

در این مبحث، پس از بیان شاخص‌های آکوستیکی لازم برای درک مقررات، مقادیر نوفه مجاز برای فضاهای مختلف و همچنین مقررات صدابندی هوابرد و کوبه‌ای جداکننده‌های مختلف در ساختمان‌ها با کاربری‌های گوناگون عنوان گردید. همچینین روش محاسبه صدا‌‌بندی یک جدار مرکب و مقادیر عددی صدابندی هوابرد و کوبه‌ای تعدادی از جداکننده‌ها در جدول پیوست ارائه شدند با توجه به مسائلی که از طرف جامعه مهندسی به شکل‌های مختلف در رابطه با درک این مبحث مطرح گردید، در بازنگری جدید موارد زیر در نظر گرفته شده است:

.
– منطقه بندی شهری از نظر تراز نوفه محیطی برای کاربری‌های گوناگون
– تکمیل مقررات آکوستیکی برای تعداد بیشتری از کاربری‌ها
– بازنگری مقادیر مجاز نوفه و صدابندی اجزای ساختمانی باتوجه به سیستم‌های سنتی و نوین
– ارائه مقادیر ضریب جذب صدای تعدادی از مواد و مصالح ساختمانی جهت بهینه‌سازی آکوستیک داخلی فضاها، در جداول پیوست.
– ارائه مثالی از مراحل طراحی آکوستیکی برای دو مجموعه ساختمانی با کاربری‌های مختلف (آموزشی و مسکونی) جهت راهنمایی
امید است با تکمیل اطلاعات و ارائه راهنمایی‌ها و مثال‌ها در مبحث بازنگری شده جدید، زمینه اجرایی شدن این مبحث در صنعت ساختمان کشور فراهم شود.

فهرست مطالب (سر فصل های) مبحث ۱۸

فصل اول- کلیات
۱۸-۱-۱ هدف
۱۸-۱-۲ حدود ونحوه کاربرد
۱۸-۱-۳ تعاریف
۱۸-۱-۳-۱ صدا
۱۸-۱-۳-۲ صدای هوابرد
۱۸-۱-۳-۳ صدای پیکری
۱۸-۱-۳-۴ نوفه
۱۸-۱-۳-۵ نوفه زمینه
۱۸-۱-۳-۶ تراگسیل صدای هوابرد
۱۸-۱-۳-۷ تراگسیل صدای کوبه ای
۱۸-۱-۳-۸ ضریب جذب صدا
۱۸-۱-۳-۹ ضریب تراگسیل صدا
۱۸-۱-۳-۱۰ تراز شدت صدا،L_I
۱۸-۱-۳-۱۱ تراز فشار صدا، L_P
۱۸-۱-۳-۱۲ شبکه وزنی A

.
۱۸-۱-۳-۱۳ تراز فشار صدای وزن یافته ، A، L_PA
۱۸-۱-۳-۱۴ تراز صدای معادل،L_eq
۱۸-۱-۳-۱۵ تراز صدای معادل وزن یافته ،A،L_AeqT
۱۸-۱-۳-۱۶ شاخص¬های اندازه گیری نوفه زمینه
۱۸-۱-۳-۱۷ زمان واخنش
۱۸-۱-۳-۱۸ گسترۀ بسامدی اندازه گیری ها
۱۸-۱-۳-۱۹ شاخص کاهش صدا، R
۱۸-۱-۳-۲۰ شاخص کاهش صدای وزن یافته،R_w
۱۸-۱-۳-۲۱ تراز فشار صدای کوبه¬ای معمول شده، L_n
۱۸-۱-۳-۲۲ تراز فشار صدای کوبه¬ای معمول شده وزن یافته،L_nw
۱۸-۱-۳-۲۳ لایه
۱۸-۱-۳-۲۴ جداکننده ساده
۱۸-۱-۳-۲۵ جداکننده مرکب
۱۸-۱-۳-۲۶ شرایط تحویل یک فضا
فصل دوم- مقررات آکوستیکی انواع ساختمانها
۱۸-۲-۱ مقررات عمومی
۱۸-۲-۲ ساختمانهای مسکونی
۱۸-۲-۲-۱ تراز نوفه زمینه
۱۸-۲-۲-۲ زمان واخنش

.
۱۸-۲-۲-۳ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها
۱۸-۲-۲-۴ تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات
۱۸-۲-۳ هتل ها
۱۸-۲-۳-۱ تراز نوفه زمینه
۱۸-۲-۳-۲ زمان واخنش
۱۸-۲-۳-۳ شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها
۱۸-۲-۳-۴ تراز صدای کوبه¬ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات
۱۸-۲-۴ ساختمان¬های آموزشی
۱۸-۲-۴-۱ تراز نوفه زمینه
۱۸-۲-۴-۲ زمان واخنش
۱۸-۲-۴-۳ شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها
۱۸-۲-۴-۴ تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات
۱۸-۲-۵ بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی
۱۸-۲-۵-۱ تراز نوفه زمینه
۱۸-۲-۵-۲ زمان واخنش

.
۱۸-۲-۵-۳ شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها
۱۸-۲-۵-۴ تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات
۱۸-۲-۶ ساختمان های اداری و تجاری
۱۸-۲-۶-۱ تراز نوفه زمینه
۱۸-۲-۶-۲ حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی ساختمان های اداری و تجاری در جدول ارائه شده است.
۱۸-۲-۶-۳ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورنیاز برای جداکننده ها
۱۸-۲-۶-۴ تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات
۱۸-۲-۷ مراکز فرهنگی
۱۸-۲-۷-۱ تراز نوفه زمینه
۱۸-۲-۷-۲ زمان واخنش
۱۸-۲-۷-۳ شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها
۱۸-۲-۷-۴ تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات
۱۸-۲-۸ مراکز ورزشی و تفریحی
۱۸-۲-۸-۱ تراز نوفه زمینه
۱۸-۲-۸-۲ زمان واخنش

.
۱۸-۲-۸-۳ شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها
۱۸-۲-۹ مراکز ترابری
۱۸-۲-۹-۱ تراز نوفه زمینه
۱۸-۲-۹-۲ زمان واخنش
۱۸-۲-۹-۳ شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها
پیوست های مبحث هجدهم
پیوست ۱- مثالی از راهنمای طراحی آکوستیکی (برای دو مجموعه ساختمانی با کاربریهای مختلف)
پ-۱-۱ بررسی سایت و منطقه بندی آکوستیکی
پ-۱-۲ بررسی و دسته¬بندی آکوستیکی فضاهای مختلف
پ-۱-۳ آرایش آکوستیکی فضاها بر روی سایت فرضی
پ-۱-۴ تهیه طرح اولیه ساختمان
پ-۱-۵ استفاده از جداکننده با صدابندی مناسب
پ-۱-۶ زمان واخنش بهینه
پیوست ۲- روش تعیین شاخص کاهش صدای یک جداکننده مرتب
پ-۱-۲ روش محاسبه
پ-۲-۲ روش تخمینی با استفاده از نمودار
پیوست ۳- مقادیر صدابندی هوابرد جداکننده ها

.
پ-۱-۳ دیوارها
پ-۳-۲ شیشه ها
پ-۳-۳ پنجره ها
پ-۳-۴ درها
پیوست ۴- مقادیر صدابندی کوبه ای کف – سقف ها
پیوست ۵- مقادیر ضریب جذب مواد و مصالح گوناگون
واژه نامه مبحث هجدهم

دانلود مبحث ۱۸

دیدگاهتان را بنویسید