آشنایی و دانلود آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه ۴۱۵)

دانلود آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه ۴۱۵)

 دانلود آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه ۴۱۵)

به گزارش کلیدواژه و به نقل از دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان یکی از منابع آزمون رشته های شهرسازی و ترافیک نشریه ۴۱۵ می باشد.

نشریه ۴۱۵ تحت عنوان آئین نامه طرح هندسی راه های ایران توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و تدوین شده و از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ لازم الاجرا شده است.

این نشریه شامل ۱۰ فصل به شرح ذیل می باشد.

فصل اول: کلیات

در این فصل به کاربرد نشریه ۴۱۵، عدول از معیارهای اجباری و توصیه شده پرداخته شده است.

فصل دوم: تعریف ها و اختصارها 

در فصل دوم به تعریف انواع راه ها، معیارهای طراحی، مقاطع عرضی، ابنیه فنی، ترافیک، طرح هندسی تقاطع ها و تبادل ها و تخلیه آب های سطحی پرداخته شده است.

فصل سوم: طبقه بندی راه ها

موارد پرداخت شده در این فصل شامل: طبقه بندی عملکردی، طبقه بندی راه براساس پستی و بلندی منطقه، راه هموار، راه تپه ماهوری، راه کوهستانی می باشد.

فصل چهارم: مبانی طراحی

در این فصل به خودروی طرح، سرعت طرح، دسترسی، تسهیلات پیاده، ساخت مرحله ای راه ها و اتصال آن به راه های موجود، تاسیسات جانبی راه، تاثیر محیط و کاربری های اطراف در طراحی راه، منظرآرایی، محل های قرضه و انبار (دپو)، خصوصیات رانندگان، ایمنی، محیط زیست و تحلیل اقتصادی پرداخته شده است.

فصل پنجم: معیارهای طرح هندسی راه ها 

موارد مطرح شده در این فصل شامل: فاصله دید، مسیر افقی (پلان)، مسیر قائم، هماهنگی پلان و نیمرخ طولی مسیر، تغییر عرض راه، روشنایی راه، خروجی اضطراری و محوطه های کنترل ترمز می باشد.

فصل ششم: نیمرخ های عرضی راه و ابنیه

در فصل ششم به سواره رو، شانه، آماس و نهر جانبی، حریم راه، ناحیه عاری از موانع، شیروانی، میانه، مقطع عرضی راه جانبی، پل، دیوارهای حایل، تونل ها، حفاظ های ایمنی، ضربه گیرها و نیمرخ خای عرضی نمونه پرداخته شده است.

فصل هفتم: ترافیک و گنجایش

در این فصل به مبانی ترافیک، آمار و اطلاعات جمع آوری شده از راه های موجود، پیش بینی ترافیک، داده های ترافیکی مورد نیاز، تعیین سطح کیفیت ترافیک، تعیین سطح کیفیت ترافیک راه های چند خطه، تعیین سطح کیفیت راه های دوخطه پرداخته شده است.

فصل هشتم: تقاطع ها  

موارد مطرح شده در این فصل: کلیات، عوامل موثر برای طراحی، مسیر افقی و قائم در تقاطع ها، مسیرهای گردشی، فاصله دید در تقاطع، بریدگی میانه ها در محل تقاطع، مسیرهای گردش به چپ غیرمستقیم در تقاطع ها، دوربرگردان ها، خط های کمکی در تقاطع ها، تقاطع با راه آهن، روش طراحی می باشند.

فصل نهم: تبادل ها

در این فصل به انواع تبادل، انتخاب روگذر یا زیرگذر، معیارهای طراحی، محدودیت های دسترسی در تبادل ها و روش طراحی پرداخته شده است.

فصل دهم: تخلیه آب های سطحی

در فصل دهم به مطالعات هیدرولوژی و تعیین دبی سیلاب، ابینه فنی و جمع آوری و هدایت آب، تخلیه آب های سطح راه، کانال ها پرداخته شده است.

دواطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان می توانند از منابع گردآوری شده زیر برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی ساختمان استفاده نمایند: 

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

تست های تالیفی آزمون نظام مهندسی

فیلم های آموزشی همه رشته ها

سوالات آزمون نظام مهندسی

پکیج آموزشی آزمون نظام مهندسی شهرسازی

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی (ویژه آزمون نظام مهندسی شهرسازی)

 برای دانلود نشریه شماره ۴۱۵ بصورت pdf از لینک دانلود رایگان زیر استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید