دانلود فایل مبحث ۲۰ مقررات ملی ویرایش ۱۳۸۴

مبحث ۲۰

دانلود فایل مبحث ۲۰ مقررات ملی ویرایش ۱۳۸۴ علائم و تابلو ها (Signs and Symbols)

مبحث ۲۰ مقررات ملی ساختمان در مورد علائم و تابلو ها می باشد و جزو منابع آزمون نظام مهندسی رشته های عمران اجرا، معماری (اجرا، نظارت، طراحی) و شهرسازی می باشد

مقدمه مبحث بیستم
لزوم این مقررات و دامنه شمول آن: مسئولین مؤسسات دولتی و عمومی و بخش خصوصی، کارفرمایان و مدیران کارگاه‌ها و ساختمان‌ها، به منظور حفظ سلامتی، بهداشت، ایمنی و آسایش و صرفه جوئی در منابع، ملزم به پیام‌رسانی در محیط کار و زندگی مردم به نحو مؤثر و مطلوب، توسط تابلوها و علائم بوده و باید در محل‌هایی که احتمال خطری تهدید کننده برای سلامتی و ایمنی افراد وجود دارد، علائم هشدار دهنده نصب کنند. نصب علائم ایمنی ذکر شده در این مقررات نمی‌تواند جانشین اقدامات لازم دیگر جهت کنترل و پیشگیری مانند نظارت‌های مهندسی، اصلاح روش کار و ایجاد شرایط کار بی خطر تلقی شود. این قوانین شامل نظارت بر طراحی و ساخت و بهره‌برداری از پیام، سازه محل نصب و دیگر الزامات برای کلیه علائم و تابلوهای مرسوم مانند پلاک‌ها، تابلوها و دیگر وسایل اطلاع رسانی از قبیل اشارات حرکتی دست، علائم صوتی، نوری، آژیرهای خطر و غیره است.هدف کلی از تدوین این مقررات ساماندهی به تابلوها و علائم به منظور تامین سلامت و بهداشت، ایمنی، آسایش و صرفه جویی در منابع می‌باشد. بدین منظور علائم و تابلوها باید از نظر ارائه اطلاعات و هشدارهای ایمنی صحیح عمل نموده و از نظر ساخت و نصب بی خطر و ایمن بوده و پیام رسانی آنها خطرساز نباشد. اهداف مورد نظر در تدوین بخش های مختلف این ضوابط به شرح زیر می باشند:
الف) بخش اول : شامل تعاریف و ویژگی های کلی تابلوها و علائم و انواع و ضوابط کلی آنها.
ب) بخش دوم : شامل مقررات کلی تابلوها و علائم هشدار دهنده و اطلاع رسان در داخل ساختمان به منظور تامین علائم و تابلوها ایمنی مورد نیاز.
ج) بخش سوم : شامل مقررات لازم جهت تابلوها و علائم هشدار دهنده در کارگاه‌ها به منظور ارائه صحیح علائم ایمنی به کارگران و کارکنان کارگاه‌های ساختمانی و صنعتی و … و وحدت رویه و همسان سازی اینگونه علائم.
د) بخش چهارم : شامل مقررات کلی تابلوها و علائم (هشدار دهنده، اطلاع رسان، تبلیغاتی و …) جهت نصب در محیط خارج از ساختمان، به منظور تامین ایمنی و یا اطلاع‌رسانی مردم در زمان استفاده از فضاهای شهری و بویژه عبور و مرور سواره و پیاده.

فهرست مطالب (سر فصل های) مبحث ۲۰

فصل اول
۲۰-۱ مقدمه و اهداف
۲۰-۱-۱ لزوم این مقررات و دامنه شمول آن
۲۰-۱-۲ اهداف
۲۰-۲ تعاریف و نحوه کاربرد
۲۰-۲-۱ علائم ایمنی
۲۰-۲-۲ رنگهای دارای مفهوم ایمنی
۲۰-۲-۳ تابلوها و علائم تصویری
۲۰-۲-۴ انواع تابلوها و علائم تصویری( از جهت کاربرد)
۲۰-۲-۴-۱ تابلوها و علائم تصویری ایمنی در ساختمانها و کارگاهها
(۱) علائم تصویری بازدارنده
(۲) علائم تصویری هشداردهنده
(۳) علائم تصویری الزام کننده
(۴) علائم تصویری آگاه کننده نسبت به شرایط ایمن
(۵) علائم خروج اضطراری و مسیرهای فرار
(۶) علائم مکمل برای نشان دادن جهت خروج اضطراری
(۷) علائم تصویری مربوط به کمک های اولیه
(۸) علائم تصویری مربوط به تجهیزات اطفای حریق
(۹) علائم مکمل جهت دار برای دسترسی به وسایل اطفای حریق
۲۰-۲-۴-۲ تابلوی معرف کاربری
۲۰-۲-۴-۳ تابلوی تبلیغاتی
۲۰-۲-۴-۴ تابلوی انتظامی(ترافیکی)
۲۰-۲-۴-۵ تابلوی نام ساختمان
۲۰-۲-۴-۶ تابلو راهنمای شهری و راهنمای مسیر
۲۰-۲-۴-۷ تابلوی اطلاع‌رسانی
۲۰-۲-۵ انواع تابلو و علائم تصویری( از جهت نوع مصالح، شکل و اتصال)
۲۰-۲-۶ انواع تابلو و علائم تصویری( از جهت مدت زمان استفاده)
۲۰-۲-۷ سازه علائم تصویری و تابلو
۲۰-۲-۸ آگهی علائم تصویری و تابلو
۲۰-۲-۹ سطح علائم تصویری و تابلو
۲۰-۲-۱۰ علائم تصویری و تابلوی ناهماهنگ با مقررات
۲۰-۲-۱۱ دارنده و مسئول علائم تصویری و تابلو
۲۰-۲-۱۲ مجوز علائم تصویری و تابلو
۲۰-۲-۱۳ مصالح علائم تصویری و تابلو
۲۰-۲-۱۴ مناطق ویژه( اعمال کنترل‌های خاص)
۲۰-۲-۱۵ علائم و تابلو های نورانی
۲۰-۲-۱۶ علائم نوری
۲۰-۲-۱۷ علائم صوتی ایمنی
۲۰-۲-۱۸ علائم ایمنی کلامی
۲۰-۲-۱۹ علائم ایمنی با حرکات دست
۲۰-۳ ضوابط کلی
۲۰-۳-۱ محدوده نصب انواع علائم و تابلوها
۲۰-۳-۲ محدودیت مکان نصب علائم و تابلوها
۲۰-۳-۳ الزامات ساخت و نصب علائم و تابلوها
۲۰-۳-۴ الزامات ایستائی و سازه علائم و تابلوها
۲۰-۳-۵ الزامات نوع و مقاومت مصالح علائم و تابلوها
۲۰-۳-۶ الزامات الکتریکی علائم و تابلوها
۲۰-۳-۷ تعمیر و نگهداری علائم و تابلوها
۲۰-۳-۸ ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی تصویری و تابلوها
۲۰-۳-۹ ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی در برابر حریق
۲۰-۳-۱۰ ضوابط کلی استفاده از علائم نوری
۲۰-۳-۱۱ ضوابط کلی استفاده از علائم صوتی
۲۰-۳-۱۲ ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی کلامی
۲۰-۳-۱۳ ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی با حرکات دست
۲۰-۳-۱۴ ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی در اطراف محل خاکریزها و گودالهای با خطر سقوط یا تصادم
فصل دوم- تابلوها و علائم هشداردهنده لازم در داخل ساختمان‌ها
۲۰-۴ علائم و چراغ‌های خروج اضطراری
۲۰-۴-۱ علائم خروج اضطراری
۲۰-۴-۲ چراغ‌های خروج اضطراری
فصل سوم- تابلوها و علائم هشداردهنده الزامی در کارگاه‌ها
۲۰-۵ ضوابط کلی علائم هشداردهنده الزامی در کارگاه‌ها
۲۰-۶ لزوم نصب علائم ایمنی بر روی مخازن و خطوط لوله حاوی مواد خطرناک
۲۰-۶-۱ کاربرد علائم برای نشانه‌گذاری مخازن و مجراهای دارای مواد خطرناک
۲۰-۶-۲ کاربرد علائم برای نشانه‌گذاری محوطه‌ها و مکانهای دارای مواد خطرناک
۲۰-۶-۳علامتگذاری در کارگاههای موقت داخل جاده‌ها یا هنگام خط‌کشی خیابانها، برای اعلام موانع و محل‌های خطرناک
فصل چهارم- تابلوها و علائم در معابر و فضاهای شهری و محیط خارج از ساختمان
۲۰-۷ ضوابط کلی

دانلود مبحث ۲۰
۲۰-۸ تابلوهائی که نیاز به مجوز ندارند، تابلوهای نیازمند مجوز و تابلوهای غیرمجاز
۲۰-۸-۱ تابلوهایی که نیاز به مجوز از مدیریت‌های شهری ندارند
۲۰-۸-۲ تابلوهای غیرمجاز
۲۰-۸-۳ انواع پلاکها و تابلوهای مجاز
۲۰-۹ سطح مجاز تابلوها
۲۰-۱۰ محدوده نصب انواع تابلوها
۲۰-۱۰-۱ محدوده کلی نصب تابلوها
۲۰-۱۰-۲ ارتفاع حد زیرین تابلوها
۲۰-۱۰-۳ ارتفاع مجاز حد فوقانی تابلوها
۲۰-۱۰-۴ پیشروی مجاز تابلوها در حریم معابر عمومی
۲۰-۱۰-۵ حریم تابلوهای مختلف
۲۰-۱۱ خط و مطالب تابلوها
۲۰-۱۱-۱ مطالب تابلو
۲۰-۱۱-۲ خط در تابلو
۲۰-۱۲ رنگ و نورپردازی تابلوها
۲۰-۱۲-۱رنگ
۲۰-۱۲-۲ نورپردازی در تابلوها
۲۰-۱۳ تابلوهای ناهماهنگ
پیوست: علائم تصویری رنگی

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان؛ علائم و تابلوها

مبحث ۲۰ از مجموعه مقررات ملی ساختمان، مسئولین موسسات دولتی و عمومی و بخش خصوصی، کارفرمایان و مدیران کارگاه‌ها و ساختمان‌ها را ملزم می‌کند تا پیام‌رسانی در محیط زندگی مردم را به نحو موثر و مطلوب، توسط تابلوها و علائم، تامین نمایند. این مبحث همچنین اشخاص را ملزم می‌کند در محل‌هایی که احتمال خطری تهدید کننده برای سلامت و ایمنی افراد وجود دارد، علائم هشدار دهنده نصب کنند.

مبحث ۲۰

این مقررات شامل نظارت بر طراحی،ساخت و بهره‌برداری از پیام، سازه، محل نصب و دیگر الزامات برای کلیه علائم و اعلانات مرسوم است. پلاک‌ها، تابلوها و دیگر وسایل اطلاع‌رسانی، از قبیل اشارات حرکتی دست، علائم صوتی و نوری و آژیرهای خطر و … جزو این علائم و اعلانات محسوب می‌شوند.

اهداف مورد نظر در تدوین بخش های مختلف مبحث ۲۰ به شرح زیر است.

بخش اول: شامل تعاریف و ویژگی های کلی تابلوها و علائم و انواع و ضوابط کلی آنها.
بخش دوم: شامل مقررات کلی تابلوها و علائم هشدار دهنده و اطلاع رسان در داخل ساختمان به منظور تامین علائم و تابلوها ایمنی مورد نیاز.
بخش سوم: شامل مقررات لازم جهت تابلوها و علائم هشدار دهنده در کارگاه‌ها به منظور ارائه صحیح علائم ایمنی به کارگران و کارکنان کارگاه‌های ساختمانی و صنعتی و … و وحدت رویه و همسان سازی اینگونه علائم.
بخش چهارم: شامل مقررات کلی تابلوها و علائم (هشدار دهنده، اطلاع رسان، تبلیغاتی و …) جهت نصب در محیط خارج از ساختمان، به منظور تامین ایمنی و یا اطلاع‌رسانی مردم در زمان استفاده از فضاهای شهری و بویژه عبور و مرور سواره و پیاده.

دامنه کاربرد مبحث ۲۰

این مبحث برای استفاده در علائم و تابلوها در کارگاه‌های ساختمانی، تابلوهای ایمنی داخل ساختمان و محوطه‌های کاربری‌های شهری، صنعتی، بیمارستانی و … کاربرد دارد.

برای دانلود مبحث ۲۰ از لینک زیر استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید