دانلود فایل مبحث ۶ با فرمت pdf (بارهای وارد بر ساختمان)

فایل مبحث 6

دانلود فایل مبحث ۶ با فرمت pdf (بارهای وارد بر ساختمان)

فایل را از پایین صفحه دانلود کنید

سرفصل های مهم مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان (فهرست مبحث ششم)

فصل دوم- ترکیب بارها

۶-۲-۱- کلیات

۶-۲-۲- علایم اختصاری

۶-۲-۳- ترکیب بارها در طراحی به روش حالتهای حدی

۶-۲-۴- ترکیب بارها برای حوادث غیر عادی

فصل سوم- بار مرده

۶-۳-۱- کلیات

۶-۳-۲- وزن اجزای ساختمان و مصالح مصرفی

۶-۳-۳- وزن تاسیسات و تجهیزات ثابت

فصل چهارم- بارهای خاک و فشار هیدرواستاتیکی

۶-۴-۱- کلیات

۶-۴-۲- فشارهای جانبی

۶-۴-۳- زیر فشار وارد بر کف و شالوده

فصل پنجم- بار زنده

۶-۵-۱- تعاریف

۶-۵-۲- بار زنده گسترده یکنواخت

۶-۵-۳-بار زنده متمرکز

۶-۵-۴- بارهای وارده بر سیستمهای نرده،نرده حفاظ،دست انداز،حفاظ پارکینگ،و نردبان ثابت

۶-۵-۵- بارهای ضربه ای

۶-۵-۶- بار زنده نامشخص

۶-۵-۷- کاهش بارهای زنده طبقات

۶-۵-۸- کاهش در بارهای زنده بام

۶-۵-۹- بارهای جراثقال

فصل ششم- بار سیل

۶-۶-۱- کلیات

۶-۶-۲- تعریف

۶-۶-۳- الزامات و بارهای طراحی

فصل هفتم- بار برف

۶-۷-۱- بار برف زمین

۶-۷-۲- بار برف بام

۶-۷-۳- ضریب اهمیت

۶-۷-۴- ضریب برف گیری

۶-۷-۵- ضریب شرایط دمایی

۶-۷-۶- ضریب شیب

۶-۷-۷- بارگذاری جزیی

۶-۷-۸- بارگذاری نامتوازن

۶-۷-۹-انباشتگی برف در بام پایین تر

۶-۷-۱۰- بالا آمدگی و دست انداز بام

۶-۷-۱۱- برف لغزنده

۶-۷-۱۲- سربار باران بر برف

۶-۷-۱۳- ناپایداری برکه ای

۶-۷-۱۴- بام های موجود

فصل هشتم- بار باران

۶-۸-۱-کلیات

۶-۸-۲- علایم

۶-۸-۳- زهکشی بام

۶-۸-۴- بارهای ناشی از باران طرح

۶-۸-۵- ناپایداری انباشتگی آب

فهرست مطالب مبحث ۶

فصل نهم- بار یخ-یخ زدگی جوی

۶-۹-۱- کلیات

۶-۹-۲- بار یخ

۶-۹-۳- ضخامت طراحی یخ ناشی از یخ زدگی باران

۶-۹-۴- ضریب ارتفاع

۶-۹-۵- ضخامت اسمی یخ

۶-۹-۶- اثر باد بر سازه ها و اجزای پوشیده از یخ

۶-۹-۷- بارگذاری جزیی

فصل دهم- بار باد

۶-۱۰-۱- کلیات

۶-۱۰-۲- فشار ناشی از باد بر ساختمان ها و سازه ها

۶-۱۰-۳- فشار مبنای باد

۶-۱۰-۴- روش محاسبه بار باد

۶-۱۰-۵- ارتفاع مبنا

۶-۱۰-۶- روش استاتیکی

۶-۱۰-۷- بار باد بر روی سازه های مختلف

فصل یازدهم- بار زلزله (فایل مبحث ۶)

۶-۱۱-۱- هدف

۶-۱۱-۲- حدود کاربرد

۶-۱۱-۳- ضوابط کلی

۶-۱۱-۴- ملاحظات معماری و پیکربندی سازه ای

۶-۱۱-۵- ملاحظات طراحی و ساخت ساختمان در پهنه های گسلی

۶-۱۱-۶- گروه بندی ساختمان بر حسب اهمیت

۶-۱۱-۷- گروه بندی ساختمان بر حسب نظم سازه ای

۶-۱۱-۸- گروه بندی ساختمان بر حسب سیستم سازه ای

۶-۱۱-۹-زلزله طرح

۶-۱۱-۱۰- ترکیب بارهای شامل اثرهای زلزله طرح

۶-۱۱-۱۱- اثرات بار زلزله شامل ضریب اضافه مقاومت

۶-۱۱-۱۲- تعیین ابعاد شالوده

۶-۱۱-۱۳- تغییر مکان جانبی طرح

۶-۱۱-۱۴- درز انقطاع

۶-۱۱-۱۵- کنترل ساختمان برای زلزله سطح بهره برداری

فصل دوازدهم- بار انفجار

۶-۱۲-۱- حدود کاربرد

۶-۱۲-۲- بار بر پوسته ساختمان

۶-۱۲-۳- ظرفیت باقیمانده

پیوستهای مبحث ششم

پیوست۶-۱- جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان

پیوست ۶-۲- روش دینامیکی محاسبه بار باد

دانلود فایل مبحث ۶

برای دانلود کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید